มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

วิชาทั้งหมด


การบริหารองค์การทางการศึกษาสมัยใหม่

Tuanjai Donprasit
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษาในยุคดิจิทัล 931-221

Mr. sakda Sathapornwachana
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


การวิจัยทางการบริหารการศึกษานิสิตจีน

รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


931-227 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

931-212 การบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา Acadermic Administration and Education Quality

สำเริง อ่อนสัมพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


931-227 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารการศึกษา # 2/2563

รองศาสตราจารย์ ดร. ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

931-304 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

Human Relations

นาย นิติศักดิ์ ไพโรจน์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
Seminar in Management

Miss Piangduan Kerdumpang
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

(2019) 931-210 ภาวะผู้นำทางการศึกษา(Educational Leadership)

รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

931-314 การบริหารสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา

รศ.ดร. โกสุม สายใจ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

*931-308 จิตวิทยาการบริหารและจิตวิทยาองค์การ

รองศาสตราจารย์ ดร. ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

931-324 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)