มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

วิชาทั้งหมด


Group1(2022) M.Ed. Research: Educational Administration Research for Professional Development

รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา (Professional Development for Educational Administrator)

รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

931-225 ภาวะผู้นำในมิติใหม่ทางการศึกษา (M.Ed.10.2) New Dimensions of Leadership for Educational Administration

รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21

สมนึก ทองเอี่ยม
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

PhD Advance Research

รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

931227 นวัตกรรมและเทคโโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารการศึกษา รุ่น 10.1

รองศาสตราจารย์ ดร. ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

931227 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารการศึกษา รุ่น 10.2

รองศาสตราจารย์ ดร. ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

931-323 การบริหารอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21

รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


931-227 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

การบริหารองค์การทางการศึกษาสมัยใหม่

Tuanjai Donprasit
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 10.2

นาย ศักดา สถาพรวจนา
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษาในยุคดิจิทัล 931-221

Mr. sakda Sathapornwachana
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

การวิจัยทางการบริหารการศึกษานิสิตจีน

รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


931-212 การบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา Acadermic Administration and Education Quality

สำเริง อ่อนสัมพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


931-227 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารการศึกษา # 2/2563

รองศาสตราจารย์ ดร. ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)