homeโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
person
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วิชาทั้งหมด

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 7
ว่าที่ร้อยตรี ฐิตินันต์ กาศโอสถ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ฟิสิกส์4
นาย กฤษดา เหลืองทองคำ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

การพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นผู้นำ (เพิ่มเติม) ส30221
อาจารย์ พิศาล เครือลิต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (พื้นฐาน) รหัส ส31101
อาจารย์ พิศาล เครือลิต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ประวัติศาสตร์1
นางสาว ขวัญชนก ขำตั้ง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ส32101_สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 9_ภูมิศาสตร์ชั้น ม.5/2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ส32101_สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 9_ภูมิศาสตร์ชั้น ม.5/1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นาย หัตถศิลป์ คำก้อแก้ว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)