เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นเรียนทั้งหมด

ค้นหา
ค้นหา

English for Career1 (Year4)

ผศ. โสภณ เปียสนิทผศ. โสภณ เปียสนิท

Rajamangala University of Technology Rattankosin WKK Campus

English for Career1 (year2)

ผศ. โสภณ เปียสนิทผศ. โสภณ เปียสนิท

Rajamangala University of Technology Rattankosin WKK Campus

Business English Usage1

ผศ. โสภณ เปียสนิทผศ. โสภณ เปียสนิท

Rajamangala University of Technology Rattankosin WKK Campus

มัธยมศึกษาปีที่6

นาย ปณิธิ ภูศรีเทศนาย ปณิธิ ภูศรีเทศ

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม

การสร้างอีบ๊คส์ (E-Book) หนังสือพูดได้

นาย ปิยณัฐนันท์ พลายแก้วนาย ปิยณัฐนันท์ พลายแก้ว

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล

4157111 การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Learning)

chalongchai Teevasuthornsakulchalongchai Teevasuthornsakul

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3/1

นาง วาสิฐี ผูพงษ์ (นามลี)นาง วาสิฐี ผูพงษ์ (นามลี)

โรงเรียนบุ่งคล้านคร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Kru สุพจน์ พันธ์ทิพย์Kru สุพจน์ พันธ์ทิพย์

โรงเรียนบ้านท่านุ่น

การสร้างโฮมเพจ ม 2

นางสาว พัชรี สารงามนางสาว พัชรี สารงาม

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม