วิชาทั้งหมด


ศาสนาและหน้าที่พลเมือง(สค31002)มัธยมปลาย

นาย รัฐศักดิ์ ปานพืช
กศน.ตำบลคลองเคียน

คณิตศาสตร์(พค31001)มัธยมปลาย

นาย รัฐศักดิ์ ปานพืช
กศน.ตำบลคลองเคียน

ภาษาไทย

นาย คธาวุฒิ ปั่นวารี
กศน.ตำบลถ้ำ

TO BE NUMBER ONE-ม.ต้น

นาง วไลพร พลอยขาว
กศน.อำเภอตะกั่วป่า

วิชาสังคมศึกษา (สค31001) ม.ปลาย

นางสาว ปิยนุช เอ็มยุเด็น
กศน.ตำบลเกาะยาวใหญ่

วิชาภาษาไทย ทช21001

กศน.ตำบล ท่าอยู่
กศน.ตำบลท่าอยู่

ศิลปศึกษา

นาย คธาวุฒิ ปั่นวารี
กศน.ตำบลถ้ำ

สุขศึกษา พละศึกษา

นาย คธาวุฒิ ปั่นวารี
กศน.ตำบลถ้ำ

วิชาภาษาอังกฤษหรรษา_พต 32003 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาว ขนิษฐา ฉั่วเจริญ
กศน.ตำบลพรุใน

ถาษาไทย พท21001

นาย สมรักษ์ อุปการดี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคุระบุรี

TO BE NUMBER ONE-ม.ปลาย

นาง วไลพร พลอยขาว
กศน.อำเภอตะกั่วป่า

ศิลปศึกษา ม.ปลาย

นางสาว จุไรรัตน์ ปนแก้ว
กศน.อำเภอตะกั่วป่า


ศิลปศึกษา ประถม

นางสาว จุไรรัตน์ ปนแก้ว
กศน.อำเภอตะกั่วป่า

วิทยาศาสตร์ พว21001

นางสาว วิลาวรรณ ชลหัตถ์
กศน.ตำบลเกาะยาวน้อย

วัสดุศาสตร์ 2 พว22003

นางสาว วิลาวรรณ ชลหัตถ์
กศน.ตำบลเกาะยาวน้อย

สังคมศึกษา สค21001

นางสาว วิลาวรรณ ชลหัตถ์
กศน.ตำบลเกาะยาวน้อย

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค21002

นางสาว วิลาวรรณ ชลหัตถ์
กศน.ตำบลเกาะยาวน้อย

การพัฒนาตนเองชุมชนสังคม สค21003

นางสาว วิลาวรรณ ชลหัตถ์
กศน.ตำบลเกาะยาวน้อย

การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ สค22019

นางสาว วิลาวรรณ ชลหัตถ์
กศน.ตำบลเกาะยาวน้อย

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books