วิชาทั้งหมด


คอมพิวเตอร์ ป.5

ชวฤทธิ์ ทองแก้ว
โรงเรียนเพ็ชรจินดาวิทยา

KM

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6 room 8

อนุพงษ์ เจียงวิจิตร
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

สุขศึกษาและพลศึกษา ม1

กิตติพงศ์ จันทร์ดำ
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์ (ว22101)

ปานจิต แสนจันทร์
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1

จิรภัค สุวรรณเจริญ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

นักธรรมชั้นโท

พระภักดี สอนแก้ว
โรงเรียนวัดดงชัยพิทยา

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ

อาทิตยา จันทร์แก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.3/1

อานาตี เจ๊ะหะะมะ
โรงเรียนบำรุงศาสน์

พฤติกรรมผู้บริโภค (3202-2002) ระดับ ปวส.

นางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณ

การพัฒนาบุคลิกภาพ(ส-อ)

วีระนุช มองอินทร์
บริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

58-2 4944803 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข (กศ.บป.) กลุ่ม 5532001A

อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

อติพล บุญแสง
โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์

การอ่านออกเสียง ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิชญาพร เชื้อชาย
โรงเรียนบ้านนาพา

ระบบเครือข่าย

อรรถกร ใจชาย
มหาวิทยาลัยนครพนม

833491 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี (Undergraduate Thesis)

ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาษาจีนน่ารู้

ยุพา แซ่กือ
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพง

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน กลุ่ม 06 1/2559

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

(1/59: SEC 01) 242-305 DATABASE SYSTEMS

นาย อัมรินทร์ ดีมะการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books