วิชาทั้งหมด


สร้างสรรค์ผลงานด้วยมือเรา ม.1

นางสาว รีบีฮัน เจะอารง
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางตาหยาด

ง30221 ห้อง 7

นางสาว นภัสสร โพธิ์ปี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

การขายและการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม

อติชาต เอี่ยมวรนิรันดร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

ภัทรานี พลลา
โรงเรียนบรบือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

นางสาว ปิยะนาฏ แคใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

929-304 International Economics

ดร อารีรัตน์ ทศดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2-2

นาย เบ็ลล่า เมืองโคตร
โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ฉัตรตุรงค์ สุดสอาด
โรงเรียนบ้านคลองแคว

ภาษาไทย ครูรัติยา ม.5/12

รัติยา ควรพินิจ
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

ม.3/2 กราฟิกแอนนิเมชั่น

นางสาว สุพรรษา เลิศเสม
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

damamdam1@gmail.com

นางชุรีพร สุขเจริญ
536060

ชมรม healthy corner

nutthanit phuangthong
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสื่อสาร

สันติ ตันตระกูล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คพ332 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 2-57 sec.3

อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความเป็นครูวิชาชีพ(ภาษาไทย2)

ศินากร สีนากุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ม.6011

นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
โรงเรียนปทุมวิไล

930-303 Principal of Tourist Guide 1/58

กมลวัณย์ โมราศิลป์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

M404_158 k31101

สมชัย รัตนพันธ์
เตรียมอุดมศึกษาภาคใค้

58-1 4943311 ทันตสุขภาพ (ภาคปกติ)

อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books