มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิชาทั้งหมด


CPE2242 ไมโครโพรเซสเซอร์และระบบฝังตัว-ห้อง 2

นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ENG 1114 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1/2566)

นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

CPE 2233-65 : เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ห้อง 1)

นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

CPE 2233-65 : เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ห้อง 2)

นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ENG1110-Basic Engineering (1/2566)

นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

CPE 2228 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2/2565)

นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

พระพุทธศาสนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2/63_โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2/63_ศ.บ่าย-การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2/63_ศ.เช้า-การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2/63_ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2/63_สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2/63-การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานธุรกิจ (CP)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ENG1114 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

CPE 4324 ความปลอดภัยในระบบเครือข่าย (2/2565)

นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การจัดการทรัพยากรทางการบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การจัดการทรัพยากรทางการบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

1/65-ฺBIT 1221 พื้นฐานคอมพิวเตอร์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

CPE 2231 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์ (สอนศุกร์)

นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books