มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิชาทั้งหมด


CPE 2228 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2/2565)

นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

พระพุทธศาสนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

CPE 4324 ความปลอดภัยในระบบเครือข่าย (2/2565)

นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การจัดการทรัพยากรทางการบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การจัดการทรัพยากรทางการบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2/63_ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

1/65-ฺBIT 1221 พื้นฐานคอมพิวเตอร์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

CPE 2231 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์ (สอนศุกร์)

นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

3/2564 ปสส1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

อาจารย์ กัลยา รัตนศิวะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2/2562 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

อาจารย์ กัลยา รัตนศิวะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิชาคณิตศาสตร์

นางสาว สุภณิตา กุลครอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

CPE2228 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2/2564)

นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

CPE4324 ความปลอดภัยในระบบเครือข่าย (2/2564)

นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ไมโครโพรเซสเซอร์. (ภาคการศึกษา 1/2564)

นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

CPE 2204 ไมโครโพรเซสเซอร์

นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2/63_โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2/63_ศ.เช้า-การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2/63_โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (สมทบ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2/63_ศ.บ่าย-การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2/63_สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)