วิชาทั้งหมด


อ14101ภาษาอังกฤษ ป.4/5 ปีการศึกษา 2564

นางสาว อัสมา ล่านุ้ย
โรงเรียนอนุบาลสตูล

Pathophysiology (พยาธิปีกศ. 64)

นางสาว ฉมาพร หนูเพชร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


Destination Management

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ท16101-ภาษาไทยป.6/mepปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นาง วนิดา ศิริวัฒน์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

English for Communication E31204 M4/15

Ms 47 Marina Sherpa
โรงเรียนบุญวัฒนา ๒

กจม63ศุกร์บ่าย

taweesit sasadoh
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

COMMUNICATIVE ENGLISH P1/2

Miss Maricel Labucay
โรงเรียนอนุบาลสตูล

การผดุงครรภ์ 1 2564

มนัสมีน เจะโนะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ส21102 ประวัติศาสตร์ 1(1/3)

นางสาว พรรทนา สรรภา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)


ส12101-สังคมศึกษาป.2/6 ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นาย อับดุลรอซะ เละหนิ
โรงเรียนอนุบาลสตูล

การงานอาชีพ ม.1

Mr. Chokchai Konman
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

ค11101-คณิตศาสตร์ป.1/2ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว สุนิสา เอี่ยมสกุล
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ว11101-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1/2 ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

เนตรชฎารัตน์ สงด้วง
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ม11201-ภาษามลายูป.1/2ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว อลาวีย๊ะห์ มะสมัน
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ฉลาดซื้อ (Smart Shopping) รหัสวิชา ง22276 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

นาง จันทรา แย้มรุ่ง
โรงเรียนบุญวัฒนา

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ ปวส.ชฟ.

ต่วนอารียา ตะมาแง
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

ชั้นอนุบาลปีที่2/5 ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว อุสรีนา ดือรามัน
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 02 1/2564 วันพุธ

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)