วิชาทั้งหมด


โลกศึกษา(ม.6/3)

นางสาว พรรทนา สรรภา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

ท12101-ภาษาไทยป.2/5ปีการศึกษา2564

นาย กฤติน เกียรติธนภูษิต
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ลูกเสือ

นางสาว พรรทนา สรรภา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

2/64(201) ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

EN17106 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2/2564

ทองปาน ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศ12101-วิชาศิลปะป.2/3 ครู-นักเรียน

นาง อุมาภรณ์ สุนยานัย
โรงเรียนอนุบาลสตูล

สัมมนาการบัญชีการเงิน หมู่เรียน 622828002 ภาคพิเศษ

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

RBL11201-โครงงานฐานวิจัยป.1/4 ครู-นักเรียน

นาง ชุติมา เพ็งจันทร์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

อ13101-ภาษาอังกฤษป.3/5ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว อัสมา ล่านุ้ย
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ม11201-ภาษามลายูป.1/4ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว อลาวีย๊ะห์ มะสมัน
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ม11201-ภาษามลายูป.1/2ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว อลาวีย๊ะห์ มะสมัน
โรงเรียนอนุบาลสตูล

RBL13201-โครงงานฐานวิจัยป.3/4ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นาง สุภรรณี พงศาปาน
โรงเรียนอนุบาลสตูล

อ11101-ภาษาอังกฤษป.1/1ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว กมลพร ทิพย์แก้ว
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ว13101-วิทยาศาสตร์ป.3/4ปีการศึกษา2564 ครู-เรียน

นางสาว น้ำฝน กุลภักดี
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ท13101-ภาษาไทยป.3/5ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว ปิยะลักษณ์ นวลแสง
โรงเรียนอนุบาลสตูล

สุขศึกษาและพละศึกษา ป.5/5ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว ศศิวมล คชมุข
โรงเรียนอนุบาลสตูล

64-2 ทดลองสอน 66041พฤหัส บ่าย(จากจ.บ่าย)

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ส15101-วิชาพระพุทธศาสนา ป.5/5 ,5/MEP ปีการศึกษา 2564 ครู-นักเรียน

นาง วารุณี เรืองรักษ์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

COMMUNICATIVE ENGLISH 5/5

Mr. Julius Nobleta
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและธุรกิจอัจฉริยะ เทอม 2/2564

อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

฿770.00 -22.21%
฿1,794.00 -54.91%
฿1,499.00 -51.9%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)