วิชาทั้งหมด


65-1 4953504-60 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน [ภาค กศ.บป.]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วิทยาการเทคโนโลยี1 4/3 65

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

Food processing and Packaging

Thawien Wittaya
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.6003113 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2565

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

4035307 Marketing Strategies 2/2565 (MKT.63)

Asst. Prof. Dr. KITTICHAI JAROENCHAI

857-452 Selected Topic II (Digital Technology for Food Industry) (1-2565)

Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ห้องสมุดยุคดิจิทัล ม.1/5

นางสาว ศศิวิมล สิงห์คํา
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

65-1 4954110-60 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการสาธารณสุข [ภาค ปกติ]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ศาสนาสากล5/17

นาง จุฑาทิพย์ ชะนะ
โรงเรียนบุญวัฒนา

การจัดการโลจีสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

Weerapun Kaewrut
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

Introduction to sociology 2/65

พะเยาว์ ละกะเต็บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


ภาษาไทยพื้นฐาน 6

ครู กมลวรรณ ไข่มุกข์
โรงเรียนพระแสงวิทยา

คลาสด์ 2/10+11

รวีวรรณ วัดบุญลือ 01

เคมี 2 (ม.4/8/2565)

นาย ชุมพล ทองอันตัง
โรงเรียนพรเจริญวิทยา

ว33102 -วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2 ม.6/1 ครู-นักเรียน

นาง รัชนีกร วานิชสมบัติ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

วิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2/65

อาจารย์ ดร.สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วิทยาการคำนวณ-ออกแบบและเทคโนโลยี ม.3/2 ปี 2/65

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

855-497 โครงงาน 2 (2/2565)

ลดาวัลย์ สงทิพย์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)