วิชาทั้งหมด


คอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบ 2-63 (จันทร์ บ่าย)

ปิยะบุษ ปลอดอักษร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.๖/๖

นาง ปุณริศา หิรัญชาติ
โรงเรียนบุญวัฒนา

ส31104 ประวัติศาสตร์ ห้อง 1

ว่าที่ร.ตหญิง กัญณภัทร ชัยกานต์กุล
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

สำหรับลงเวลาเรียน

นางสาว พรญาณี สนคำ
กศน.เขตสัมพันธวงศ์

ภาษากับการสื่อสาร อาทิตย์ 0940 1120

อาจารย์ จอมพณ สมหวัง
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบ 2-63 (จันทร์ เช้า)

ปิยะบุษ ปลอดอักษร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชาพระสุตตันตปิฎก (ปีที่ ๑ เสาร์ - อาทิตย์) เทอมที่ ๒ /๖๓

พระครูสมุห์ อุทัย มะโนรัตน์
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.๖/๑๖

นาง ปุณริศา หิรัญชาติ
โรงเรียนบุญวัฒนา

สังคมศึกษา 4 ม.2/2

ลำไพ จินดาไพศาล
โรงเรียนบุญวัฒนา

การงานอาชีพ ม.6/3

นาย บุญมี โอทอง
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

ส31104 ประวัติศาสตร์ ห้อง 14

ว่าที่ร.ตหญิง กัญณภัทร ชัยกานต์กุล
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 2/2563(เสาร์ 08.00-11.00)

อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ก33904 กิจกรรมแนะแนว 6 (ปวช.คธ.3)

นางสาว อัญญาณี ช่วยชู
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

ส31104 ประวัติศาสตร์ ห้อง 4

ว่าที่ร.ตหญิง กัญณภัทร ชัยกานต์กุล
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย


วิชาการสร้างแอนนิเมชัน ห้อง 4.11

ขวัญชัย คุณหงษ์
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

เศรษฐศาสตร์มหภาค1

ผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ITM330 การออกแบบเว็บเพื่องานธุรกิจ กลุ่มเรียน เทคโน-ธุรกิจ/63 ก.04 sec 01 วันจันทร์ คาบ 6-9 เทอม 2/63

ผศ. พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2/63_ศ.บ่าย-การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

D9คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรา เดชโฮม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)