วิชาทั้งหมด


MKT62-111 พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
Walailak University

cargo handling one

นาย ภาวันธนะ อํานรรฆสรเดช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Kitchen Operation and Management

นางสาว ตันยมน เพชรรัตน์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

427-321-Multicultural Studies 2/63

ผศ.ดร. บัณฑิต ไกรวิจิตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เทอม 2 ความงาม N 02 (คาร 8.30)

ไม่ต้องใส่ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

การบัญชีต้นทุน 1 (รหัสนักศึกษา 622828002 ภาคพิเศษ

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

4035204 Marketing Information System 3/2563 (S-MKT.62)

Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4035204 Marketing Information System 3/2563 (MKT.63)

Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2/2563

ทองปาน ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

test วิทยาการคำนวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาว อามาน๊ะ หมีนพราน
โรงเรียนบ้านควนเก

63-2 4953503-60 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการประยุกต์ [ภาค ปกติ+กศ.บป.]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

THB60-332 Geography and Tourism Resources

onanong cheablam
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ED 5101 ความเป็นครู (Sect.02) ... ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Mental Health and Psychiatric Nursing2020

นาง อุบล วรรณกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ภาษาไทย 6 ชั้น ม.6/13

นาง ปุณญิสา โชตนาพงศ์
โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาษาไทย 6 ชั้น ม.6/14

นาง ปุณญิสา โชตนาพงศ์
โรงเรียนบุญวัฒนา

Econometrics 2/63

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วท 600103 การซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ 2/2563)

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน 2 ม.4/3 ปี 2/63

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)