วิชาทั้งหมดสถิติประยุกต์เพื่อการวิจัย-1-66-G1

ดร. พวงรัตน์ จินพล
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน 1 ม.4/2 ปี 1/66

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


วิทยาการเทคโนโลยี1 4/7 66

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

วิทยาการคำนวณ ม.5/1 ปี 1/66

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

N54 มัลติมีเดีย 1-66 (ศุกร์ 13.30)

ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


ม.1-วิทยาการคำนวณ/พลเมืองดิจิทัล/คณิตศาสตร์

เบญจวรรณ รัตนคช
โรงเรียนอุดมวิทยายน

1-66-6-4ออกแบบเทคโนโลยี

ณัฐพล ปิ่นเขียน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

5005368 ปัญหาพิเศษทางเทคนิคการสัตวแพทย์ 2

อาจารย์ ดร. นพดล​ สมผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5005366 สถิติศาสตร์สำหรับการวิจัยทางสัตว์ หมู่ AN-1-66

อาจารย์ ดร. นพดล​ สมผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


Graphic Design ม.5/1-ม.5/10

ทัศนพร วิบูลย์อรรถ
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย ClassStart

ดร. พวงรัตน์ จินพล
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

การจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย ClassStart-C2

ดร. พวงรัตน์ จินพล
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

AIS 3501 ระบบสารสนเทศ- sec01-ศุกร์บ่าย- 1-66

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


CPE 2233-65 : เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ห้อง 2)

นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ว33101 วิชาวิทยาการคำนวณ ม.6 ปีการศึกษา 1/2566 ( กลุ่ม A ม.6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/10 6/11)

ครู สุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books