วิชาทั้งหมด


การบัญชี 1 631828001

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การงานอาชีพ 5 รหัสวิชา ง 22102 ม.2/6

Phoom Phetsuk
โรงเรียนบุญวัฒนา

ค16101-วิชาคณิตศาสตร์ ป.6/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นาง คณิศร แต่สกุล
โรงเรียนอนุบาลสตูล

โครงงานฐานวิจัย(RBL)

นาย อับดุลรอซะ เละหนิ
โรงเรียนอนุบาลสตูล

การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่ม 801

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จ32203 ภาษาจีนสื่อสาร 3 (ม.5/5)

Kotchanipar w
โรงเรียนบุญวัฒนา

ท13101-ภาษาไทยป.3/mepปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน

นาง สุภรรณี พงศาปาน
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 (อ32201) ม.5/14

นางสาว ปรียาภรณ์ จงจิตกลาง
โรงเรียนบุญวัฒนา

แนวคิดและการสร้างสรรค์ศิลปกรรม (30300-1001)-CG1.2

นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

ม13201-ภาษามลายูป.3/4ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน

นางสาว อลาวีย๊ะห์ มะสมัน
โรงเรียนอนุบาลสตูล

I16201-การศึกษาค้นคว้าป.6/4ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน

นาย อับดุลรอซะ เละหนิ
โรงเรียนอนุบาลสตูล

การงานอาชีพ 5 รหัสวิชา ง 22102 ม.2/7

Phoom Phetsuk
โรงเรียนบุญวัฒนา

617 - ส33101 สังคมศึกษา 5 - ครูนงลักษณ์

นาย กฤตนันท์ ศักดิ์ศิริ
โรงเรียนบุญวัฒนา

614 - ส33101 สังคมศึกษา 5 - ครูนงลักษณ์

นาย กฤตนันท์ ศักดิ์ศิริ
โรงเรียนบุญวัฒนา

Cooperation Education I (850-491, 855-494)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การงานอาชีพ 5 รหัสวิชา ง 22102 ม.2/9

Phoom Phetsuk
โรงเรียนบุญวัฒนา


จ.6-9 ปกติ 1/63 ตลาด60ก.1 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประวัติศาสตร์ ป.3/MEP

นาย อับดุลรอซะ เละหนิ
โรงเรียนอนุบาลสตูล

425-274/425-276 contemporary world affairs

วีระพงศ์ ยศบุญเรือง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)