วิชาทั้งหมด


การปกครองท้องถิ่นไทย 2/2

นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ED 5601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 1/2564

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศ16101-วิชาศิลปะป.6/5 ครู-นักเรียน

นาง อุมาภรณ์ สุนยานัย
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ว16101-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป.6/2ปีการศึกษา2564ครู-นักเรียน

นางสาว สุนทรี โกวิทพิทยาการ
โรงเรียนอนุบาลสตูล

พันธุศาสตร์สำหรับครู 1-64

นางสาว รุจิเรข บุญกาพิมพ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา รหัส61 วิทย์ทั่วไป หมู่1-2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช ทองนาค
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ว16101-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป.6/1ปีการศึกษา2564ครู-นักเรียน

นางสาว สุนทรี โกวิทพิทยาการ
โรงเรียนอนุบาลสตูล

cargo handling 2

นาย ภาวันธนะ อํานรรฆสรเดช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

THB60-103 Tourist Behaviour and Cross-Cultural Communication

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศ12101-วิชาศิลปะ ป.2/5 ครู-นักเรียน

นางสาว มณิภา จิตนุ้ย
โรงเรียนอนุบาลสตูล
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ER 3201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 🌸💛 กฐ.62.1 #Sec.74 🍉 อังคาร. 13.30 น.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น หมู่ 2 เทอม 1/64

Parichart Ratmanee
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


ค 12101-คณิตศาสตร์ป.2/3 ปีการศึกษา 2564 ครู-นักเรียน

นางสาว ปาริณีย์ คงขาว
โรงเรียนอนุบาลสตูล

อ13101-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.3/1 ครู-นักเรียน

นางสาว มุจลินท์ สารีปา
โรงเรียนอนุบาลสตูล
อนุบาลสตูล

ศ13101-สุนทรียะป.3/1ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว สุริยา จันโสด
โรงเรียนอนุบาลสตูล

จิตวิทยาการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กระบวนการเสริมสร้างสังคมสันติสุขโดยพุทธสันติวิธี (Process for Peacebuilding in Society by Buddhist Peaceful Means)

ผศ.ดร. ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ว14101-วิทยาศาสตร์ป.4/4ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นาง ปิยธิดา หมาดบากา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ท14101-ภาษาไทยป.4/4ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว กมลทิพย์ ชุมจันทร์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)