วิชาทั้งหมด


วิชาสุขศึกษา ม.1/9 ปี 65

นาง ฐิติมา ปัญญะสังข์
โรงเรียนบุญวัฒนา

วิชาสุขศึกษา ม.1/10 ปี 65

นาง ฐิติมา ปัญญะสังข์
โรงเรียนบุญวัฒนา

วิชาสุขศึกษา ม.1/11 ปี 65

นาง ฐิติมา ปัญญะสังข์
โรงเรียนบุญวัฒนา

วิชาสุขศึกษา ม.1/12 ปี 65

นาง ฐิติมา ปัญญะสังข์
โรงเรียนบุญวัฒนา

วิชาสุขศึกษา ม.1/13 ปี 65

นาง ฐิติมา ปัญญะสังข์
โรงเรียนบุญวัฒนา

วิชาสุขศึกษา ม.1/14 ปี 65

นาง ฐิติมา ปัญญะสังข์
โรงเรียนบุญวัฒนา

วิชาสุขศึกษา ม.1/15 ปี 65

นาง ฐิติมา ปัญญะสังข์
โรงเรียนบุญวัฒนา

วิชาสุขศึกษา ม.1/16 ปี 65

นาง ฐิติมา ปัญญะสังข์
โรงเรียนบุญวัฒนาพฤหัส_2/65_1-4_INFO362_ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์_วิศวคอม/64 ก.03

ผศ.ภวัต ฉิมเล็ก pawat chimlek
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

4035325 Marketing Information System and Statistics for Marketing Research 3/2565 (MKT.65)

Asst. Prof. Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฟิสิกส์ทางการพยาบาล พ.1103

นาง นิสากร จันทวี
สถาบันพระบรมราชชนก

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาห (Summer)

Paripurati Srirungsurng
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

การบริการลูกค้าด้านโลจิสติกส์

Weerapun Kaewrut
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

65-3 4953503-60 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการประยุกต์ [ภาค ปกติ] [ตกค้าง]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


65-3 4953801-60 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยเพื่องานสาธารณสุขชุมชน [ภาค ปกติ]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


65-3 4954110-60 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการสาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow