วิชาทั้งหมด


เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.6 ( ปีการศึกษา 2566)

นางสาว ฐิติมา เทพรักษ์
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์

ธุรกิจออนไลน์

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2/66 (201) ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์

66-2 4963901-64 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ [ภาค ปกติ]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

MGM0507 ธุรกิจออนไลน์

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.6 ( ปีการศึกษา 2566)

นางสาว ฐิติมา เทพรักษ์
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์

1409902-1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น กลุ่ม 1 2/2566

สุอารีย์ นครพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

66_THM65-101 Tourism and Hospitality in Digital Age

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ุ67_THM65-101 Tourism and Hospitality in Digital Age

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

GESC101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า (นิติศาสตร์)

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


GESC101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า (นิติศาสตร์)

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


2/66 (101) ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์

1409902-1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น กลุ่ม 1 2/2566

สุอารีย์ นครพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

6ึ7_THM65-101 Tourism and Hospitality in Digital Age

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

427-331 Juvenile Justice System 2/66

มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books