วิชาทั้งหมด


800PrinCost I

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

850Acc for Bus. Manage.

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

800Acc for Hotel

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

850Acc for Bus. Manage.

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

800Acc for Bus. Manage.

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

วิทยาการเทคโนโลยี1 4/3 2567

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย800 Management Accounting

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

850 Management Accounting

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

800 PrinCost2

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

850 PrinCost2

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

EDP 2401 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Sect.64) ... ภาคเรียนที่ 1/2567

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิทยาการเทคโนโลยี1 4/2 2567

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย


การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

อดิศักดิ์ ศรีดงกลาง
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและเว็บ (Multimedia and Web Technology)2024

นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

ว33101 วิชาวิทยาการคำนวณ (เฉพาะ ม.6/1) ปีการศึกษา 1/2567

61109 ครูสุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books