วิชาทั้งหมด


การบริการบนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


855-331 Glass & Ceramic Packaging Technology 65

พรสถิตย์ สุขชู

EN17106 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2/2565 (ภาคปกติ)

ทองปาน ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2/65(Thur 7-9 )การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

Paripurati Srirungsurng
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

2-65-6-12ออกแบบเทคโนโลยี

ณัฐพล ปิ่นเขียน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

2-65-4-1python

ณัฐพล ปิ่นเขียน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม


857-201 Computer aided design 2565

บุษวรรณ หิรัญวรชาติ

โภชนศาสตร์และโภชนบำบัด

Tawatchai Sandchompoo
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

ศาสนาสากล5/15

นาง จุฑาทิพย์ ชะนะ
โรงเรียนบุญวัฒนา

ว33293 วิชาการจัดการฐานข้อมูล ม.6/2-6/10 ปีการศึกษา 2565

61202 สุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

Computer 1/2 ATE 57

นาย ธงชัย สิทธิยานุรักษ์

วิทยาการเทคโนโลยี1 4/5 65

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

Aquatic Animal Genetics and Improvement

ปาริชาต นิลวิเชียร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

5012101 วัสดุทางการเกษตร 2/2565

สุอารีย์ นครพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

65-2 4953506-60 การพัฒนาสุขภาพชุมชน [ภาค ปกติ]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

พฤหัส6-9_2/65_INFO131_เทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูล_สารสนเทศ/65 ก.01

ผศ.ภวัต ฉิมเล็ก pawat chimlek
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Introduction to sociology 2/65

พะเยาว์ ละกะเต็บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์และการปฏิบัติการ 2/65 (พฤ-บ่าย)

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)