วิชาทั้งหมด


พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ 63

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

testว32224-เคมีเพื่อการอุตสาหกรรม-ม.5/4-เทอม2 ครู-นักเรียน

นางสาว สโรชา บุญสุทธิ
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

testค16101-คณิตศาสตร์ป.6/2 ครู-นักเรียน

นาย วุฒิพงศ์ หว่านดี
โรงเรียนวัดท่าเรือ

ภาษาจีน 4/4

นางสาวธนณัน แจ้งศรีสุข
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

testว31242-ชีววิทยาม.4/4เทอม2 ครู-นักเรียน

นางสาว สุปราณี กิตติวรเชฏฐ์
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

ว16101 วิทยาการคำนวณ ป.6/1

นางสาว สินีนาฏ จีระสุข
โรงเรียนวัดท่าเรือ

ภาษาไทย 64

นางสาว พรทิพย์ ปิ่นสกุล
โรงเรียนบ้านท่าเสา

test สำเนา วิทย์

นางสาว ธันยาภรณ์ จุลศักดิ์
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

testท15101-ภาษาไทยป.5 ครู-นักเรียน

นางสาว พรทิพย์ ปิ่นสกุล
โรงเรียนบ้านท่าเสา

ว14101-วิทยาการคำนวณป.4/1ครู-นักเรียน

นางสาว สินีนาฏ จีระสุข
โรงเรียนวัดท่าเรือ

ภาษาจีน

นางสาวธนณัน แจ้งศรีสุข
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

testว31242-ชีววิทยาม.4/1เทอม2 ครู-นักเรียน

นางสาว สุปราณี กิตติวรเชฏฐ์
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

testว32224-เคมีเวชภัณฑ์ม.5/1เทอม2 ครู-นักเรียน

นางสาว สโรชา บุญสุทธิ
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

testว21102-วิทยาศาสตร์ม.1/1 ครู-นักเรียน

นางสาว ธันยาภรณ์ จุลศักดิ์
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸💛 ภาษาไทย.62 #Sec.57 🍉 ศ.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Testว23101-วิทยาศาสตร์6 ครู-นักเรียน

นางสาว ณิชมน พยัคฆ์สนธิ์
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

2/63ศ69ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


6181135.02 ClassStart

นาย อุกฤษณ์ วรรณศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์(ภาคสมทบ)2/63

วิไลลักษณ์ บำรุงภักดิ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)