วิชาทั้งหมด


การเตรียมสหกิจศึกษา 1/2565

อาจารย์ กรุง วิลาชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

GE10301 ภาษาไทยเพื่อการทำงาน ภาคเรียนที่ 1/2565 SEC.02 พฤหัสเช้า

นาง อรวรรณ ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือm6-3ออกแบบเทคโนโลยี1/65

ณัฐพล ปิ่นเขียน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

วิทยาการเทคโนโลยี1 4/9 65

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การสัมมนาทางคอมพิวเตอร์

นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ม.6/4 ปี 1/65

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์1/2564 (เสาร์ 15.00-18.00)

อาจารย์ ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ง32201คอมพิวเตอร์ 3 ห้อง 502

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์


9011204 : ทักษะการรู้สารสนเทศ

Prayat Chuaingan
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ว32101 วิทยาการเทคโนโลยี 2

61202 สุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 1/2563(เสาร์ 15.00-18.00)

อาจารย์ ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น 1/2565 (เสาร์12.00 -15.00)

อาจารย์ ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 1/2565(เสาร์ 06.00-09.00)

อาจารย์ ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


2-1 โปรแกรมตารางงาน

รวีวรรณ วัดบุญลือ 01

20204-8502 โครงการ 1 ห้อง 3/1 คธ.

คุณครู ปาลิดา เส้งสุย
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

สังคมศึกษา3 ปีการศึกษา 2565

ตี่เล็ก 99 ขุนหาญ
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)