วิชาทั้งหมด


Cost1 ภาคต้น ปี63 หมู่850

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

วท 6001321 คอมพิวเตอร์กราฟิก (พฤหัสบดี-บ่าย-1-63)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา รหัส60 วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่1-2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช ทองนาค
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

กลุ่ม B วิชาวิทยาการคำนวณ ม.6 ว33191 ปีการศึกษา 2563 (6/7, 6/5)

3306 สุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ประวัติศาสตร์ 3 ม.5/2

นาง จุฑาทิพย์ ชะนะ
โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 (อ32201) ม.5/11

นางสาว ปรียาภรณ์ จงจิตกลาง
โรงเรียนบุญวัฒนา

857-417 Application of Simulation in Food Industry (1-2563)

Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ส31102 ประวัติศาสตร์ ห้อง 10

ว่าที่ร.ตหญิง กัญณภัทร ชัยกานต์กุล
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ส31102 ประวัติศาสตร์ ห้อง 6

ว่าที่ร.ตหญิง กัญณภัทร ชัยกานต์กุล
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

การงานอาชีพ 5 รหัสวิชา ง 22102 ม.2/15

Phoom Phetsuk
โรงเรียนบุญวัฒนา

ม.6/1 ปี 63

นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
โรงเรียนปทุมวิไล

ส31102 ประวัติศาสตร์ ห้อง 11

ว่าที่ร.ตหญิง กัญณภัทร ชัยกานต์กุล
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ทฤษฎีและการจัดรูปแบบองค์กร 1/2563

Rudsada Kaewsaeng-on
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ส31102 ประวัติศาสตร์ ห้อง 9

ว่าที่ร.ตหญิง กัญณภัทร ชัยกานต์กุล
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ED 5502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ # ป.บัณฑิต62 sec.05

ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

62 กลุ่มเรียน 63082.121 สื่อสารมวลชน วิชา คอมพิวเตอร์กับชีวิต

Aj.Renuka Kunchamnan
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการปฏิบัติงาน

นาย ยงยุทธ ยืนยง
โรงเรียนอนุบาลมะนัง

การงานอาชีพ 5 รหัสวิชา ง 22102 ม.2/8

Phoom Phetsuk
โรงเรียนบุญวัฒนา

ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) ห้อง 5/3

นาย นูรดิง สามานุง
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 (อ32201) ม.5/12

นางสาว ปรียาภรณ์ จงจิตกลาง
โรงเรียนบุญวัฒนา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)