วิชาทั้งหมด


ม.2/6 ประวัติศาสตร์

นางสาว วรินศรา คงเทพ
ร.ร.อบจ.สฎ๑

หลักสูตรการสร้างกราฟนำเสนอผลงาน

นาย วราวัฒน์ โสภารัตน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

GE10403 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Yaowalak Chomnawang
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่

tukta srichaisuwan
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ รุ่น3 (ห้อง 3)

โครงการ หลักสูตรการจัดกิจกรรม ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ รุ่น3 (ห้อง 1)

โครงการ หลักสูตรการจัดกิจกรรม ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและธุรกิจอัจฉริยะ กลุ่ม 102 ศุกร์ 12.30-16.30

อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยด้วยระบบออนไลน์

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ สพป.อุดรธานี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและธุรกิจอัจฉริยะ กลุ่ม 101 วันพุธ 8.30-12.30

อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ACC 3205 sec01 3-63 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หลักการบัญชี ภาคพิเศษ 3/63

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

TP18201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2/2563

พวงทอง เพชรโทน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ว23102-ออกแบบเทคโนโลยี ม.3/1-3/6 ปีการศึกษา 1/2564

นางสาว ลัดดา อายุวงศ์
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ว22102-ออกแบบเทคโนโลยี ม.2/1-2/7 ปีการศึกษา 1/2564

นางสาว ลัดดา อายุวงศ์
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ม.3 พว

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

EN17301 การปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

ทองปาน ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การสมัครเข้าขั้นเรียน

รวี เวธิตะ
สพป.อด.2

INFO255 การจัดการและออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 24/04

Thongrob Auxsorn
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาว รัชนีกร ละอองทอง
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

หลักการบัญชี ภาคพิเศษ วันอาทิตย์

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)