วิชาทั้งหมด


ศ30250 ทฤษฎีดนตรีสากล 4 เพิ่มเติม ม.5

นางสาว ศศิธร ปานเพชร
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

3093303 การวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 1-2564 Sec 2

อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

นาง จิราภรณ์ พรหมสุทธิ์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ว12101-วิทยาศาสตร์ป.2/5ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว ศศิธร เดชานนท์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

INFO255 การจัดการและออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 23/31

Thongrob Auxsorn
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

อัจฉรา เรียนรมย์
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

RBL13201-โครงงานฐานวิจัยป.3/5ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว นูริศา บาฮา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ท16101-ภาษาไทยป.6/5ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นาง วนิดา ศิริวัฒน์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ศ16101-วิชาศิลปะป.6/2 ครู-นักเรียน

นาง อุมาภรณ์ สุนยานัย
โรงเรียนอนุบาลสตูล


ED 5502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 🍄🍊ป.63.03 🍏 อาทิตย์. 8.30 น.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Pichanan Alphabet
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1409902-1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น กลุ่ม 3 (บ่าย) 1/2564

สุอารีย์ นครพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ว13101-วิทยาศาสตร์ป.3/1ปีการศึกษา2564 ครู-เรียน

นางสาว น้ำฝน กุลภักดี
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ค13101-คณิตศาสตร์ป.3/1ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว น้ำฝน กุลภักดี
โรงเรียนอนุบาลสตูล

Introduction to Psychology (ปริญญาโท)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ท16101-ภาษาไทย ป.6/3 ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นาง จันทิราพร เดชทุ่งคา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ว11201-สนุกกับวิทยาศาสตร์1 ป.1/MEP ครู-นักเรียน

นาง เนตรชฎารัตน์ สงด้วง
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน 1 ม.4/1 ปี 1/64

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

GESC101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)