วิชาทั้งหมด


ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 ม.2/6

นางสาว พัฒนาภรณ์ จินพล
อบจ.สฎ.๑(ดอนสักผดุงวิทย์)

General Science 2 - M2/3

Ms. Jocebel Bonilla
โรงเรียนบุญวัฒนา

วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ม.206

นาย พีรพล พราหมเพชร
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

พฤติกรรมผู้บริโภค วันพุธ 641729201

ผศ.ดร. สุกัญญา พยุงสิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประวัติศาสตร์ไทย 4/9

นาง จุฑาทิพย์ ชะนะ
โรงเรียนบุญวัฒนา

เพศวิถีศึกษา 20000-1602

นาย ภูตินนท์ เกษชาติ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

I15201-โครงงานฐานวิจัยป.5/1ปีการศึกษา2564ครู-นักเรียน

นาย ปิยวรรฒ แสงทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ว11101-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1/2 ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

เนตรชฎารัตน์ สงด้วง
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ค14101-คณิตศาสตร์ป.4/4ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นาง ตอฮีเร๊าะ สุวรรณมาลี
โรงเรียนอนุบาลสตูล

การบัญชีต้นทุน 1 นักศึกษาภาคปกติ631828001

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมลูกเสือ ชั้น ม.1/6

นาย สิทธิโชค สารพงศ์
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

301 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2564

นางสาว ศศิธร ปานเพชร
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

ม.5/2 กฎหมายรัฐธรรมนูญ

Miss ratree see-ngam
ไพรธรรมคุณวิทยา

RBL13-โครงงานฐานวิจัยป.3/5ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว นูริศา บาฮา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

สุขศึกษา ม.1/2

นาง ฐิติมา ปัญญะสังข์
โรงเรียนบุญวัฒนา

หลักการเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

ดร.สิริกร กรมโพธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ลูกเสือ-เนตรนารี

นางสาว พรรทนา สรรภา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (2-2-3) สคธ.1/1-2

Paripurati Srirungsurng
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3/3

นางสาว สุจิรา ขำปรางค์
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

ก22902 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ห้อง 205

นาง อุษา ทองแก้ว
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)