วิชาทั้งหมด


S02 สุนทรีย์ 1/63 เสาร์ 13.30

ไม่ต้องใส่ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

5501009 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี (sec003)

อาจารย์ วราวุธ ยอดจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ความมั่นคงบนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

INFO491 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 23/04

Thongrob Auxsorn
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

หลักภาษาไทย1

นาง ทัศนา โพธิ์เงิน
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

993-171 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 2563

อัศลี สนิทสกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

857-324 Food Safety Management System

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management

พระมหา อนันต์ จิตอารี
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸💛 ภาษาอังกฤษ.62 #Sec.54 🍄 พฤ.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (ม.4/1)

นาย ชุมพล ทองอันตัง
โรงเรียนพรเจริญวิทยา

441-102 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management) 2/2563 G1

Rudsada Kaewsaeng-on
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สังคมศึกษาฯ ป.3/MEP

นาย อับดุลรอซะ เละหนิ
โรงเรียนอนุบาลสตูล

63-2 4954902-60 + 4954903-60 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ [ภาคปกติ] (นิเทศ)

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ลบคะเเนน

เด็กชาย ธนวุฒิ โทบุรี
โรงเรียนอนุบาลสตูล

WEB-APPS (อา.เช้า)

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

GE10203 วรรณกรรมไทยสมัยปัจจุบัน ภาคเรียนที่ 2/2563

นาง อรวรรณ ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

427-417 Juvenile Delinquency 2/63

มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษาในยุคดิจิทัล 931-221

Mr. sakda Sathapornwachana
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

คอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบ 2-63 (จันทร์ บ่าย)

ปิยะบุษ ปลอดอักษร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.๖/๖

นาง ปุณริศา หิรัญชาติ
โรงเรียนบุญวัฒนา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)