วิชาทั้งหมดว33101 วิชาวิทยาการคำนวณ ม.6 ปีการศึกษา 1/2567

61109 ครูสุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยองค์การและการบริหารงานคุณภาพ

นาย ปวิน จิตรชญานรากุล

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2/16 อ22101

นางสาว สุภาพร ภูคดหิน
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา


ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2/4 อ22101

นางสาว สุภาพร ภูคดหิน
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

BU12214 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการและสื่อสังคม 1-67

นางสาว Chatchanun Nitiwattana
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดการโครงการ

อาจารย์ มณีจันทร์ ยืนคง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาทางการจัดการ1/67

อาจารย์ มณีจันทร์ ยืนคง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ง33201คอมพิวเตอร์ 5 ห้อง 602

นาย เจริญ เรืองรอง

ง32201คอมพิวเตอร์ 3 ห้อง 502

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ม.6/4 ปี 1/67

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

เคมี 3 (ม.5/3/2567)

นาย ชุมพล ทองอันตัง
โรงเรียนพรเจริญวิทยา

แพลตฟอร์มดิจิทัลและเทคโนโลยีเว็บ

ดร.สิริกร กรมโพธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ง31201 คอมพิวเตอร์ 1 ม.402

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์


วิทยาการเทคโนโลยี1 4/1 2567

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ศท.0033701 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2/2566 การจัดการ(กศ.บป)

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books