วิชาทั้งหมดง21201 คอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 103

นาย เจริญ เรืองรอง

ธุรกิจออนไลน์

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

857-322 (QC-QA in Food Industry) (1-2566)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ด้านธุรกิจการบิน

Weerapun Kaewrut
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

การบริหารต้นทุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
-

RB12 B ค้าปลีก​ 2/65

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล 2/65 กศบป

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

EAD626-3-65-G2

ดร. พวงรัตน์ จินพล
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

EAD626-3-65-G1

ดร. พวงรัตน์ จินพล
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้


2/65อ69INFO131เทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูลIT65G3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


4035218 Digital Marketing 3/2565 (MKT.65)

Asst. Prof. Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อังคาร 6-9 INFO356 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย IT402 IT/63 ก.01 เทอม 2-65

ผศ. พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

855-497 โครงงาน 2 (2/2565)

ลดาวัลย์ สงทิพย์

65 THM65-105 Tourist Behaviour

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า GESC101

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

พฤหัส6-9_2/65_INFO131_เทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูล_สารสนเทศ/65 ก.01

ผศ.ภวัต ฉิมเล็ก pawat chimlek
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

441-425 Strategic Human Resource Development 2/2565

ภัทรอร เวสารัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow