วิชาทั้งหมด


ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸 sec.51-52 🍊 คพ. 65 🍏🍒 พฤหัส 8.30 #ฺB301

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภูมิศาสตร์สัตว์ 2/2566

ดร. ประสุข โฆษวิฑิตกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวร


วิทยาศาสตร์ ว 16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 66

นาย ธีรวัฒน์ ทองเสนอ
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์
โรงเรียนศรีนครินทร์วิยานุเคราะห์

800 PrinCost2

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

Krirung Saydongsang
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงแสน

66-2 4963110-64 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการสาธารณสุข [ภาค ปกติ]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู - คอมพิวเตอร์ 02

กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

EDP 1101 ความเป็นครู (Sect.53) ... ภาคเรียนที่ 2/2566

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5013103 นวัตกรรมทางการเกษตรและเทคโนโลยี 2/2566 (สาขาบริหารธุรกิจฯ)

สุอารีย์ นครพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2/66 อ6-9เพื่อการจัดการIT64G1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ว33295 วิชาการจัดการฐานข้อมูล ม.6/2-6/11 ปีการศึกษา 2566

6609 ครูสุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

EDP 1101 ความเป็นครู (Sect.63) ... ภาคเรียนที่ 2/2566

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เคมี 2

Rattiya Wadthaisong

2/66 อ1-4พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์MIT66G3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

INFO113 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ (Computing Platform Technology)-663TH

Dr. Thongrob Auxsorn
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Data Analytic for Decision Making in Food Industry (2566-2)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


เศรษฐศาสตร์ ม.3

64-124ปกิตตา แสงรส

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books