วิชาทั้งหมด


การพัฒนาเศรษฐกิจ2-64

ผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1409902-1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น กลุ่ม 8 (บ่าย) 2/2564

สุอารีย์ นครพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อนุบาล02000-อนุบาล2/4ทุกหน่วย ครู-นักเรียน

นางสาว สมใจ งามสนะ
โรงเรียนอนุบาลสตูล

Group2: MKT62-111Consumer Behavior in Digital Age3-64

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ว 12201 สนุกกับวิทย์ 2 ป.2/MEP ปีการศึกษา 2564 ครู- นักเรียน

นางสาว ศศิธร เดชานนท์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ค11101-คณิตศาสตร์ป.1/4ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว สุนิสา เอี่ยมสกุล
โรงเรียนอนุบาลสตูล

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

นาง จิราภรณ์ พรหมสุทธิ์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ศ16101-วิชาศิลปะป.6/4ครู-นักเรียน

นางสาว รอซีดะ กาจิ
โรงเรียนศานติธรรม

ืท12101-ภาษาไทยป.2/MEPปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นาง จิราภรณ์ พรหมสุทธิ์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ว11101-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1/1 ครู-นักเรียน

นาง เนตรชฎารัตน์ สงด้วง
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ค33206-คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6/1 ครู-นักเรียน

นาง จันทร์เพ็ญ จินกระวี
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

225-252 Engineering Statistics II 2/2564

นาย นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Group1_MKT62-111Consumer Behavior in Digital Age3-64

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Fundamentals of English 6

นางสาว วิรุฬกานต์ ปิตุเตชะ
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

กบ. 102 การบัญชีชั้นกลาง2 30201-2002 (พุธ คาบ 1-2 และ พฤหัส คาบ 4 คาบ 6)

ครู นิอร น้ำใจดี
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

อนุบาล030000-อนุบาล 3/4 ครู-นักเรียน

นาง อัสสาเร๊าะ เส็นเด
โรงเรียนอนุบาลสตูล

Language for Mass Media 301

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ว11101-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1/4 ครู-นักเรียน

นาง เนตรชฎารัตน์ สงด้วง
โรงเรียนอนุบาลสตูล

4035218 Digital Marketing 2/2564 (MKT.63)

Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 01 2/2564 วันพฤหัสบดี

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

฿455.00 -43.96%
฿65.00 -46.0%
฿444.00 -55.63%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)