วิชาทั้งหมด


การบัญชีเพื่อการจัดการ 631747902และ631729801 วันพุธ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
-

รายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปวส.1 เทคโนคอมฯ

ครู ฐาปนวัฒน์ ธงชัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์เทค

สารสนเทศและทักษะการค้นคว้า 2565

นาง พัฑรธัญญา หล่อสกุล
วิทยาลัยช่างศิลปวิชาสุขศึกษา ม.1/7 ปี 65

นาง ฐิติมา ปัญญะสังข์
โรงเรียนบุญวัฒนา

441-201 Human Resource Management 1/2565

ภัทรอร เวสารัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ภาษาไทย

นางสาว อนิตา สายสุด
โรงเรียนวัดช่อม่วง

EN17403 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2/2565

ทองปาน ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาษาไทย

นางสาว สาวิตรี ภิรมยาภรณ์
โรงเรียนนานาชาติสิริปัญญา

857-312 Production Planning and Inventory Management in Food Industry (1-2565)

Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


การจัดการโลจิสติกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

Kittiwan TRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 6/8 (2/65)

มูฮัมมัด เปาะจิ
โรงเรียนดารุสสาลาม

วิทยาการคำนวณ

นาย เศรษฐพงษ์ จงอ่อน
โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)

การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบ Phonics

นางสาว ขวัญใจ เพียรพันธ์

Exhibition Management 2-65

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาษาอังกฤษ 2

นางสาว สุชีวัน อยู่คง
โรงเรียนหัวหิน

สังคมศึกษา

นางสาว วรรณพร ทองอร่าม
โรงเรียนบ้านสามแพรก

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)