วิชาทั้งหมด


855-322 Biopolymer and Polymer Processing (1/2565)

Thummanoon Prodpran
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ รหัส 30204 -2103 (1/2565)

นาย อัซมัน ดรอแม
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

Maternal and Newborn Nursing (2022)

PREEYA KEAWPIMON
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Fruit and Vegetable Technology/เทคโนโลยีผลไม้และผัก 2565

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

441-201 Human Resource Management 1/2565

ภัทรอร เวสารัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ง33201คอมพิวเตอร์ 5 ม.602

นาย เจริญ เรืองรอง

ต้นทุน1หมู่800

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ECON1103-63 sec04

ผศ.ดร. สมบัติ (Sombat) สิงฆราช (Singkharat)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

HLSC65 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.5

วรายุ ขวัญลอย
โรงเรียนบ้านห้วยลาด

การงานอาชีพ ง22101 ม.2/11 ภาคเรียนที่ 1/65

นายครรชิต บุญปก
ศีขรภูมิพิสัย

ตล.101 การบัญชีเบื้องต้น B2 สป.7-12 (อังคาร1-3,5-7/พฤหัสบดี1-3/ศุกร์1-3)

ครู นิอร น้ำใจดี
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี


HLSC65 | วิทยาการคำนวณ ม.5

วรายุ ขวัญลอย
โรงเรียนบ้านห้วยลาด

225-331 Quality Control 1/2565 SEC02

นาย นิกร ศิริวงศ์ไพศาล

ED 5501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸🍒 Sec. 03 💚 อาทิตย์ 13.00-17.00 ห้อง 29083

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

225-331 Quality Control 1/2565 SEC01

นาย นิกร ศิริวงศ์ไพศาล

441-324(441-421) International Human Resource Management 1/2565

ภัทรอร เวสารัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

็HTMA800ปี65

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Seminar in Educational Psychology and Guidance

Hareesol Khun-inkeeree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

855-493 Preparedness cooperative education/850-491 Cooperation Education I (1/65)

ลดาวัลย์ สงทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)