วิชาทั้งหมด


EN17105 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 1/2566

ทองปาน ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸 sec. 64 คม. 65 + sec. 65 พล. 65 🍊 พฤหัสบดี / 13.30 น. B 203

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศท 0033701 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล(พุธ-บ่าย-1-66-ปกติ)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน 1 ม.4/4 ปี 1/66

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 1/66

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6000108 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์(จันทร์-เช้า-1-66-ปกติ)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

441-323 Performance Management 1/2566

ภัทรอร เวสารัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์1/2566(เสาร์ 13.00-16.00)

อาจารย์ ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

855-322 Biopolymer and Polymer Processing (1/2566)

Thummanoon Prodpran
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

441-425 Strategic Human Resource Development 1/2566

ภัทรอร เวสารัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีการบัญชีเพื่อการจัดการ รหัสน.ศ.632747901

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
-

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง1/2566(เสาร์ 10.00-13.00)

อาจารย์ ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การวาดการ์ตูนด้วยคอมพิวเตอร์ ม.5/4 ปี 1/66

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

BU14307/6001401 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย 1/2566

อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การบัญชีเบื้องต้น วันเสาร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิทยาการคำนวณ ม.5/2 ปี 1/66

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

GE10203 วรรณกรรมไทยสมัยปัจจุบัน/GE10606 วรรณกรรมกับชีวิต 1/66 (S.2_เสาร์เช้า)

นาง อรวรรณ ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 1/2566 (เสาร์ 07.00-10.00)

อาจารย์ ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books