วิชาทั้งหมด


434-433-1-2565 COOP Economics

Assoc.Prof. Awang LANUI
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

855-322 Biopolymer and Polymer Processing (1/2565)

Thummanoon Prodpran
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ รหัส 30204 -2103 (1/2565)

นาย อัซมัน ดรอแม
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

Maternal and Newborn Nursing (2022)

PREEYA KEAWPIMON
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

441-201 Human Resource Management 1/2565

ภัทรอร เวสารัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ต้นทุน1หมู่800

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

HLSC65 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.5

วรายุ ขวัญลอย
โรงเรียนบ้านห้วยลาด

การงานอาชีพ ง22101 ม.2/11 ภาคเรียนที่ 1/65

นายครรชิต บุญปก
ศีขรภูมิพิสัย

ตล.101 การบัญชีเบื้องต้น B2 สป.7-12 (อังคาร1-3,5-7/พฤหัสบดี1-3/ศุกร์1-3)

ครู นิอร น้ำใจดี
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

HLSC65 | วิทยาการคำนวณ ม.5

วรายุ ขวัญลอย
โรงเรียนบ้านห้วยลาด

225-331 Quality Control 1/2565 SEC02

นาย นิกร ศิริวงศ์ไพศาล

ED 5501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸🍒 Sec. 03 💚 อาทิตย์ 13.00-17.00 ห้อง 29083

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

225-331 Quality Control 1/2565 SEC01

นาย นิกร ศิริวงศ์ไพศาล

Seminar in Educational Psychology and Guidance

Hareesol Khun-inkeeree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

855-493 Preparedness cooperative education/850-491 Cooperation Education I (1/65)

ลดาวัลย์ สงทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จ20205 ภาษาจีน 5 ม.3 กลุ่ม 1

นางสาว ทิพย์สุดา ปลอดคำ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

855-231 Metal Packaging Technology 65

พรสถิตย์ สุขชู
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.201

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.402

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)