วิชาทั้งหมด


ว11101-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1/4 ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

เนตรชฎารัตน์ สงด้วง
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คณิตศาสตร์1 ม.4/7

นาง อรชร โคตพันธ์
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ว13101-วิทยาศาสตร์ป.3/mepปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว นูริศา บาฮา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

วิทยาศาสตร์กายภาพ เคมี

นาย วิเชียร ไชยโชติ
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

993-222 (Health Promotion Nursing) เทอม 1 ปี 2564

นันทิยา โข้ยนึ่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สุนทรียะ ป.2/2 ปีการศึกษา 2564 ครู-นักเรียน

นางสาว มณิภา จิตนุ้ย
โรงเรียนอนุบาลสตูล

RBL13-โครงงานฐานวิจัยป.3/5ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว นูริศา บาฮา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ศ21101 ดนตรี 1 ห้อง101

นางสาว ศศิธร ปานเพชร
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

ค16101-คณิตศาสตร์ป.6/5ปีการศึกษว2564ครู-นักเรียน

นาย ชัยยงค์ ชูนวล
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ภาษาอังกฤษ5 ม. 3/1

ชนัดดา แสงเทศ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

ภาษาไทย 5 ชั้น ม.6/15

นาง ปุณญิสา โชตนาพงศ์
โรงเรียนบุญวัฒนา

ว13101-วิทยาศาสตร์ป.3/5ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว นูริศา บาฮา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ศ23102 ดนตรี4 3/4

นางสาว มลิวัลย์ แสงลี
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

อ14101ภาษาอังกฤษ ป.4/5 ปีการศึกษา 2564

นางสาว อัสมา ล่านุ้ย
โรงเรียนอนุบาลสตูล

Pathophysiology (พยาธิปีกศ. 64)

นางสาว ฉมาพร หนูเพชร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


Destination Management

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ท16101-ภาษาไทยป.6/mepปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นาง วนิดา ศิริวัฒน์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

English for Communication E31204 M4/15

Ms 47 Marina Sherpa
โรงเรียนบุญวัฒนา ๒

กจม63ศุกร์บ่าย

taweesit sasadoh
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)