วิชาทั้งหมด


ค13101-คณิตศาสตร์ป.3/1ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว น้ำฝน กุลภักดี
โรงเรียนอนุบาลสตูล

Introduction to Psychology (ปริญญาโท)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ท16101-ภาษาไทย ป.6/3 ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นาง จันทิราพร เดชทุ่งคา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน 1 ม.4/1 ปี 1/64

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

GESC101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน 1 ม.4/3 ปี 1/64

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

ศท. 0033701 ความฉลาดรู้ทางดิจิตอล (ภาค กศบป.ภาคเรียนที่ 1/2564)

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สังคมและวัฒนธรรม

วิฑูรย์ วีรศิลป์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การบริหารอุตสาหกรรม ป.ตรี ทลบ. (กบ.202) [วันเสาร์ คาบ4]

ครู นิอร น้ำใจดี
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸💛💐 ฟส.ด.63 + อส. 63 #Sec.60+65 🍋🍋 จ. 13.30 น.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

441-401 Strategic Management 1/2021

Rudsada Kaewsaeng-on
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ศ16101-วิชาศิลปะป.6/3 ครู-นักเรียน

นาง อุมาภรณ์ สุนยานัย
โรงเรียนอนุบาลสตูล

การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

พ11101-สุนทรียะ ป.1/4 ครู-นักเรียน

นาง ปัทมา ขาวเผือก
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ท14101-ภาษาไทย ป.4/mep ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นาง จันทิราพร เดชทุ่งคา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

อ12101-ภาษาอังกฤษป.2/5ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว เมธาวี หีมปอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล

หลักสุขศาสตร์สัตว์และมาตรฐานฟาร์ม 1/64

วันทนีย์ พลวิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

COMMUNICATIVE ENGLISH P3/1

Miss Maricel Labucay
โรงเรียนอนุบาลสตูล

441-402 Strategic Human Resource Development 1/2564

ภัทรอร เวสารัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

INFO113 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ (Computing Platform Technology)-25/05

Thongrob Auxsorn
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)