วิชาทั้งหมด


855-497 โครงงาน 2 (2/2565)

ลดาวัลย์ สงทิพย์

65 THM65-105 Tourist Behaviour

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า GESC101

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

พฤหัส6-9_2/65_INFO131_เทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูล_สารสนเทศ/65 ก.01

ผศ.ภวัต ฉิมเล็ก pawat chimlek
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

441-425 Strategic Human Resource Development 2/2565

ภัทรอร เวสารัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วท6001324 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (เสาร์-เย็น-2-65-กศ.บป.)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

857-314 Machinery and Equipment in Food Industry and Maintenance (1-2566)

Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 2/2565 (เสาร์ 12.00 - 15.00 น.)

อาจารย์ ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน กลุ่ม 501 (พฤหัส ค่ำ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

INFO113 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ (Computing Platform Technology)-651

Thongrob Auxsorn
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการทางธุรกิจ (ธุรกิจอาหาร)

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สังคมวิทยากีฬา เทอม 2 -2565

พะเยาว์ ละกะเต็บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สัมมนาการบัญชีการเงิน รหัสน.ศ.632828002

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

INFO113 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ (Computing Platform Technology)-652

Thongrob Auxsorn
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การบัญชีเบื้องต้น รหัสนักศึกษา 652727901

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบริหารโครงการภาครัฐ กลุ่ม201

tukta srichaisuwan
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2/65จ14INFO367ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจIT64G3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วิชาสุขศึกษา ม.1/1 ปี65

นาง ฐิติมา ปัญญะสังข์
โรงเรียนบุญวัฒนา

วิชาสุขศึกษา ม.1/1 ปี 66

นาง ฐิติมา ปัญญะสังข์
โรงเรียนบุญวัฒนา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow