วิชาทั้งหมด


การสมัครเข้าขั้นเรียน

รวี เวธิตะ
สพป.อด.2

INFO255 การจัดการและออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 24/04

Thongrob Auxsorn
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาว รัชนีกร ละอองทอง
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

หลักการบัญชี ภาคพิเศษ วันอาทิตย์

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาศตวรรษที่ 21 (ACADEMIC AFFAIR OF SCHOOL ADMINISTRATION IN 21 CENTURY)

รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


การเมืองการปกครองไทย(สอนแทนครูทิพรัตน์)

นางสาว วรินศรา คงเทพ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี๑

การบัญชีชั้นกลาง1632828001

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

2/63 (104) ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

INFO262 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 23/31

Thongrob Auxsorn
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

S01 สุนทรี 2/63

ไม่ต้องใสข้อความใดๆ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สิ่งแวดล้อมศึกษา 1 ม.305 ปี 2564

นางสาว อนงค์นาฏ คงกล้า
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

วิทยาศาสตร์5 ม.3/5

นางสาว ลัดดา ชัชวาลย์
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)


Mental Health and Psychiatric Nursing2020

นาง อุบล วรรณกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาธารณประโยชน์ ม.2/6

นาย พีรพล พราหมเพชร
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 ม.2/4 (1/2564)

นาย พีรพล พราหมเพชร
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ม.5/2 (1/2564)

นาย พีรพล พราหมเพชร
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

857-417 Application of Simulation in Food Industry (1-2564)

Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความเป็นครู (SELF-ACTUALIZATION FOR TEACHERS) กลุ่ม 1

รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)