วิชาทั้งหมด


ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 (อ32201) ม.5/12

นางสาว ปรียาภรณ์ จงจิตกลาง
โรงเรียนบุญวัฒนา

เทคโนโลยี (ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ) ม.5 /9

นางสาว พิสุดา ธิบูรณ์บุญ
โรงเรียนบุญวัฒนา

การงานอาชีพ 5 รหัสวิชา ง 22102 ม.2/16

Phoom Phetsuk
โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.๖/๘

นาง ปุณริศา หิรัญชาติ
โรงเรียนบุญวัฒนา

993-393 (Adult Nursing Practicum 2)63

นาง สุนิดา อรรถอนุชิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


ประวัติศาสตร์ 3 ม.5/3

นาง จุฑาทิพย์ ชะนะ
โรงเรียนบุญวัฒนา

ประวัติศาสตร์ 3 ม.5/11

นาง จุฑาทิพย์ ชะนะ
โรงเรียนบุญวัฒนา

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2563

Haneefah Jeh-Alee
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

RBL13-โครงงานฐานวิจัยป3/5ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน

นาง วิยดา ศรีสุวรรณ์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

1/63 ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่ (ภาคปกติ พฤหัส 8:30-12:30)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา(ภาษาอังกฤษ)พุธเช้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์พร จารุจิตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


วิชาเคมี 3 (ว 30223) ปี 2563 ห้อง 501

นาง รัชนก ตั้งใจ
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยSec800 CostAc1 ปี63

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ว่าที่ร้อยตรี วิทวัฒน์ไชย ลุนวงษ์
โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา

เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 1/63 กศบป

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)