วิชาทั้งหมด


วิทยาการคำนวณ

นาย เศรษฐพงษ์ จงอ่อน
โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)

การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบ Phonics

นางสาว ขวัญใจ เพียรพันธ์

Exhibition Management 2-65

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาษาอังกฤษ 2

นางสาว สุชีวัน อยู่คง
โรงเรียนหัวหิน

สังคมศึกษา

นางสาว วรรณพร ทองอร่าม
โรงเรียนบ้านสามแพรก

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

นางสาว จันทร์จิรา เกิดสุข

ED 5502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 🍄🍊 ป.บัณฑิต 65.04 🍒 เสาร์. 13.00 น.(2-2565)

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาษาไทย

นางสาว บุญจง ศรีสวัสดิ์
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 3 (ปี 1/2565)

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

444-201 Theory in Social Work ภาคเรียน 2/2565

สิริรัตน์ บำรุงกรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Animate ม.5/2-ม.5/9

ทัศนพร วิบูลย์อรรถ
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

65-2 4953801-60 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยเพื่องานสาธารณสุขชุมชน [ภาค กศ.บป.]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Printing Technology 2022

วรัญญู ศรีเดช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ม.5/1-2565-การออกแบบและเทคโนโลยี

เบญจวรรณ รัตนคช
โรงเรียนอุดมวิทยายน

การจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์และการปฏิบัติการ 2/65 (พฤ-เช้า)

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กราฟิกสารสนเทศ 2/65

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

65-2 4953506-60 การพัฒนาสุขภาพชุมชน [ภาค กศ.บป.]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 1/65 กศบป

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

EN17307 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 2/2565

ทองปาน ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

EN17106 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2/2565 (ภาคปกติ)

ทองปาน ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)