วิชาทั้งหมดStatistics and Research Methods in Information Technology, 2/2562 Group 1

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Supplementary Physics 5 (5/3)

Mr. Jon Ernest Duay
-

Statistics and Research Methods in Information Technology, 2/2562 Group 2

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4035218 Digital Marketing 2/2563 (S-MKT.62)

Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ภาษาเกาหลี2 ต20204 ม.3/3

เยาวนาฎ ปาประโคน
โรงเรียนบุญวัฒนา

ส31104 ประวัติศาสตร์ ห้อง 11

ว่าที่ร.ตหญิง กัญณภัทร ชัยกานต์กุล
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

สุขศึกษาน่ารู้ BY ครูพี่ปอ

นางสาว พลอยไพลิน ธนะทรัพย์
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม

สังคมศึกษา 4 ม.2/3

ลำไพ จินดาไพศาล
โรงเรียนบุญวัฒนา


ภาษาอังกฤษ ศัพท์ที่น่ารู้ในชีวิตประจำวัน

นางสาว ธนภรณ์ ไทยเชียงใหม่
โรงเรียนเซนต์เมรี่

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ว20203

นางสาว พิมพ์ชนก เส็งเจริญ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

427-321-Multicultural Studies 2/63

ผศ.ดร. บัณฑิต ไกรวิจิตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การบัญชีชั้นกลาง1622828002

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน

Pisamai Natun
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.๖/๑๒

นาง ปุณริศา หิรัญชาติ
โรงเรียนบุญวัฒนา

Breakfast in the morning with Teacher Yiwa

นางสาว นิศาชล แหนงหล้า
โรงเรียนพรเจริญวิทยา

พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล

นาย สราวุฒิ งามศักดิ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

S02 สุนทรีย์ 1/63 เสาร์ 13.30

ไม่ต้องใส่ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

5501009 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี (sec003)

อาจารย์ วราวุธ ยอดจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)