วิชาทั้งหมด



วิทยาการคำนวณ ม.4/2

นาย วีรภัทร คงชัย 15

วิทยาการคำนวณ ม.4/4

นาย วีรภัทร คงชัย 15
โรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเซียว

วิทยาการคำนวณ ม.4/5

นาย วีรภัทร คงชัย 15

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ชฟ.1/1-2) จ 13.00

นาย ปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง
วท.พัทยา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ชฟ.1/5) จ.10.00

นาย ปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง
วท.พัทยา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(ทธ1/2) อ.08•00

นาย ปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง
วท.พัทยา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(ทธ1/1)อ.13.00

นาย ปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง
วท.พัทยา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(ม.ค1/1)อ.15.00

นาย ปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง
วท.พัทยา

6_1-1_67

ณัฐพล ปิ่นเขียน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

6_3-1_67

ณัฐพล ปิ่นเขียน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

4_4-1_67วิทยาการคำนวณ

ณัฐพล ปิ่นเขียน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2024

นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

เพ็ญพักตร์ ชนะชัย
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

Busara Tangeon
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ รหัส 21910-1002 (1/2567)

นาย อัซมัน ดรอแม
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

การบัญชีอุตสาหกรรม _ บุญสิตา

Busara Tangeon
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

วิทยาการเทคโนโลยี1 4/6 2567

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

วิทยาการเทคโนโลยี1 4/2 2567

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

Graphic Design ม.5/1-ม.5/9

ทัศนพร วิบูลย์อรรถ
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books