วิชาทั้งหมด


การจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์และการปฏิบัติการ 2/65 (พฤ-บ่าย)

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพลังงานลมและการประยุกต์ใช้งาน

Woranuch Jangsawang
มหาวืทบาลัยราชภัฏพระนคร

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ศรัญญา สีหานาม
โรงเรียนบ้ามมูลนาค

วท 6001211 ฐานข้อมูลเบื้องต้น(พุธ-บ่าย-2-65-ปกติ)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

65-2 4953802-60 สัมมนาประเด็นแนวโน้มสำหรับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน [ภาค ปกติ]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วิทยาการเทคโนโลยี 1 4/4 65

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

โปรแกรมกราฟิก 1/3 ATE57

นาย ธงชัย สิทธิยานุรักษ์


ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

Pichanan Alphabet
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

Pichanan Alphabet
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ช่องทางการขยายอาชีพ

กศน.ตำบลห้วยแร้ง ตราด

พฤหัส_2/65_1-4_INFO362_ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์_วิศวคอม/64 ก.03

ผศ.ภวัต ฉิมเล็ก pawat chimlek
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

65-2 4954902-60 + 4954903-60 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 2 รายวิชา [ภาค ปกติ]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

427-332 Criminology Penology and Victimology theories ภาคเรียน 2/2565

สิริรัตน์ บำรุงกรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ความมั่นคงบนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

441-308 Business Research Methodology กลุ่ม 02 ภาคการศึกษา 2/2565

ภัทรอร เวสารัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)