วิชาทั้งหมด


20204-8502 โครงการ 1 ห้อง 3/1 คธ.

คุณครู ปาลิดา เส้งสุย
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

สังคมศึกษา3 ปีการศึกษา 2565

ตี่เล็ก 99 ขุนหาญ
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

สุขศึกษา6/9

นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
โรงเรียนปทุมวิไล

855-322 Biopolymer and Polymer Processing (1/2565)

Thummanoon Prodpran
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ท30202 วาทศิลป์ ม.6/2 1/2565

นางสาว สารภี สอนปลอด
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

(อ.ชนิดา) Web Application Development

นางสาว ชนิดา แก้วเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี


คธ.104 การบัญชีเบื้องต้น (B3=จันทร์5-9/พฤหัสบดี1-3/ศุกร์1-3,5) สป.13-18

ครู นิอร น้ำใจดี
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

1/2565 ข้อมูลการเรียนการสอนออนไลน์

นาง จาริณีย์ ชูแก้ว
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

441-324(441-421) International Human Resource Management 1/2565

ภัทรอร เวสารัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มอังคาร บ่าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

441-201 Human Resource Management 1/2565

ภัทรอร เวสารัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

855-496 โครงงานนักศึกษา 1 (1/2565)

ลดาวัลย์ สงทิพย์

ว32101-วิทยาศาสตร์กายภาพ 5/4 ครู-นักเรียน

นาย วิเชียร ไชยโชติ
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

EN17102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 ภาคเรียน 1/2565

ทองปาน ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาศาสตร์ 5 ห้อง 1-2565

เดชมณี เนาวโรจน์
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์

1/2565... 268-202 กลุ่ม 2 (BIO) PSYCHOLOGY FOR TEACHING AND LEARNING

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ทลบ.ยานยนต์(เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์)65

นาย ธีระ บินกาเซ็ม
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี


การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

Weerapun Kaewrut
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)