วิชาทั้งหมด


test ค101 ClassStart new

Admin ClassStart
โรงเรียนวัดท่าเรือ

test ค101 ClassStart

Admin ClassStart
โรงเรียนวัดท่าเรือ

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.๖/๑๖

นาง ปุณริศา หิรัญชาติ
โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.๖/๔

นาง ปุณริศา หิรัญชาติ
โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาษาไทย

นาง ภัสสภร มาเผือก
รร.วัดตาขัน

สุขศึกษา ม.3 เทอม2 ครูณัฐยา

นาง ณัฐยา ภิญโยดม
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

EC 2405 การจัดกิจกรรมศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย Sec 01-62

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กระบวนการซอฟต์แวร์

อาจารย์ กัลยา รัตนศิวะ
.

BCOM2201 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานทางธุรกิจ 2-63 Sec01 ภาคปกติ

วลัยพร สุพรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สุขศึกษา ม.5 เทอม2 ครูณัฐยา ครูสุพัฒน์

นาง ณัฐยา ภิญโยดม
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

Project (2/63)

Mr. Wutthipong Whandee
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การสร้างสื่อนำเสนอข้อมูล ม.6/3 ปี 2/63

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

test2565 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

นางสาว กัญญาภัค ธรรมสุข
โรงเรียนอารีย์วัฒนา

ส22101-สังคมศึกษามง2/6 ครู-นักเรียน

นาง พิชวรรณ สังข์สาลี
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

Testว30242-ชีววิทยา2 ครู-นักเรียน

นางสาว tiwaporn konhan
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

Testค16101-คณิตศาสตร์อบรมClassStartระยอง วิทยากร-ครู

นาง วิรุตร ดวงคุณ
โรงเรียนวัดตาขัน

กลุ่มสาระการเรียนรูู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาว จรีพร วีระพันธ์
โรงเรียนวัดท่าเรือ

คณิตศาสตร์

นางสาว วรนันท์ แสงกล้า
โรงเรียนวัดท่าเรือ

การบริหารโครงการภาครัฐ กลุ่ม 201

tukta srichaisuwan
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

931-227 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารการศึกษา # 2/2563

รองศาสตราจารย์ ดร. ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)