วิชาทั้งหมด


พ-1-4-INFO131เทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูล-สารสนเทศ/66 ก.01(2-66)

ผศ.ภวัต ฉิมเล็ก pawat chimlek
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ศาสนาสากล16-66

นาง จุฑาทิพย์ ชะนะ
โรงเรียนบุญวัฒนา

ศาสนาสากล17-66

นาง จุฑาทิพย์ ชะนะ
โรงเรียนบุญวัฒนา


ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸 sec.51-52 🍊 คพ. 65 🍏🍒 พฤหัส 8.30 #ฺB301

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ร่วม N10 โลจิสติกส์, เทคโนฯ ไฟฟ้า 2-66 (พฤหัส 13.30 SC101)

ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู - คอมพิวเตอร์ 02

กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

3093202 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานธุรกิจ 2/2566

ผศ. ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

การประยุกต์ใช้ดิจิทัลคอนเทนต์

ดร.สิริกร กรมโพธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2/66 Friday (6-7) ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ กร.2/1

ปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง
วท.พัทยา


3093204 สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ 1-2566 Sat

ผศ. ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


กบ.201 ระบบบัญชี 2-2566

ครู นิอร น้ำใจดี
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books