วิชาทั้งหมด


GE10301,GE10705 ภาษาไทยเพื่อการทำงาน GE11001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1/2566 (S.1_ศุกร์บ่าย)

นาง อรวรรณ ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

857-231 Food industrial Marketing

กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาการเทคโนโลยี1 4/2 66

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

857-411 Productivity Management in Food Industry (1/2566)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

EC 1304 จิตวิทยาพัฒนาการและสมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ห้อง1/66

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ว30192 การออกแบบเทคโนโลยี ม.5/1-ม.5/10

ทัศนพร วิบูลย์อรรถ
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ED 5501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸🍒 Sec. 04 💚 อาทิตย์ 13.00-17.00 ห้อง 29084

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ED 5501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸🍒 Sec. 06 💚 อาทิตย์ 8.00-12.00 ห้อง 29086

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5005366 สถิติศาสตร์สำหรับการวิจัยทางสัตว์ หมู่ VT-1-66

อาจารย์ ดร. นพดล​ สมผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

(อ.ชนิดา) Web Application Development-DT36621N

นางสาว ชนิดา แก้วเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี


S 11 กศ.บท. (เสาร์ 12.30) ความงาม 2/65

ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 4/1 (เดี่ยว) ภาคต้น 2566

ผศ.ดร. กมลวรรณ เพชรศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

1/66 14ศุกร์ it206IT64G1การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

พ1-4-INFO235เทคโนโลยีระบบจัดการฐานข้อมูล1/2566

ผศ.ภวัต ฉิมเล็ก pawat chimlek
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


1-66-6-3ออกแบบเทคโนโลยี

ณัฐพล ปิ่นเขียน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

Prin Cost 1 Sec800

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

วิทยาการเทคโนโลยี1 4/3 66

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books