วิชาทั้งหมด


อนุบาล03000-อนุบาล 3/5 ครู-นักเรียน

นางสาว พิชาภรณ์ แก้วขาว
โรงเรียนอนุบาลสตูล

เลือกเสรี ออกแบบอุตสาหกรรม

Pichanan Alphabet
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ค11101-คณิตศาสตร์ป.1/2ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว สุนิสา เอี่ยมสกุล
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ท22102-ภาษาไทย ม.1/1 ม.1/2 ครู - นักเรียน

นาย พุทธาคม จันทรวิจิตร
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 6/2 ปีการศึกษา 2564

นาง ฮานะ คงเหล่า
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ประวัติศาสตร์2(ม.1/6)

นางสาว พรรทนา สรรภา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

โครงงานฐานวิจัย

นาย อับดุลรอซะ เละหนิ
โรงเรียนอนุบาลสตูล

โลกศึกษา(ม.6/3)

นางสาว พรรทนา สรรภา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

ท12101-ภาษาไทยป.2/5ปีการศึกษา2564

นาย กฤติน เกียรติธนภูษิต
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ลูกเสือ

นางสาว พรรทนา สรรภา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

2/64(201) ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

EN17106 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2/2564

ทองปาน ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศ12101-วิชาศิลปะป.2/3 ครู-นักเรียน

นาง อุมาภรณ์ สุนยานัย
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ม11201-ภาษามลายูป.1/3ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว อลาวีย๊ะห์ มะสมัน
โรงเรียนอนุบาลสตูล

สัมมนาการบัญชีการเงิน หมู่เรียน 622828002 ภาคพิเศษ

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

RBL11201-โครงงานฐานวิจัยป.1/4 ครู-นักเรียน

นาง ชุติมา เพ็งจันทร์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

อ13101-ภาษาอังกฤษป.3/5ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว อัสมา ล่านุ้ย
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ม11201-ภาษามลายูป.1/4ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว อลาวีย๊ะห์ มะสมัน
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ม11201-ภาษามลายูป.1/2ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว อลาวีย๊ะห์ มะสมัน
โรงเรียนอนุบาลสตูล

RBL13201-โครงงานฐานวิจัยป.3/4ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นาง สุภรรณี พงศาปาน
โรงเรียนอนุบาลสตูล

฿1,390.00 -64.17%
฿600.00 -49.88%
฿1,599.00 -50.03%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)