วิชาทั้งหมด


เศรษฐศาสตร์การลงทุน2-65

ผศ.ดร. สมบัติ (Sombat) สิงฆราช (Singkharat)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน้าที่ชาวพุทธ

105 อธิตยา ปัดถาวะโร

PLC โรงเรียนอนุบาลสตูล

นาง ชุติมา เพ็งจันทร์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ว33293 วิชาการจัดการฐานข้อมูล ม.6/2-6/10 ปีการศึกษา 2565

61202 สุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

857-324 Food safety management

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-342 ปัจจัยคุณภาพอาหารและการประเมิน

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3093202 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานธุรกิจ 2/2565

ผศ. ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

441-306 Tourism Management 2/2022

Rudsada Kaewsaeng-on
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท 6001211 ฐานข้อมูลเบื้องต้น(พุธ-บ่าย-2-65-ปกติ)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


441-206 Operation Management 2/2565

ดร. รัญชิดา สังขดวง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พลังงานลมและการประยุกต์ใช้งาน

Woranuch Jangsawang
มหาวืทบาลัยราชภัฏพระนคร

30901-2104 การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีDotnet -2022

นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

65-1 4953504-60 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน [ภาค ปกติ]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สัมมนาทางเทคนิคการสัตวแพทย์ (Seminar in Veterinary Technology) เทอม 2/2565

อาจารย์ ดร. นพดล​ สมผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ศาสนาสากล5/16

นาง จุฑาทิพย์ ชะนะ
โรงเรียนบุญวัฒนา

5005470 สัมมนาทางการพยาบาลสัตว์ (Seminar in Veterinary Nursing) เทอม 2/2565

อาจารย์ ดร. นพดล​ สมผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

65-1 4953504-60 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน [ภาค กศ.บป.]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วิทยาการเทคโนโลยี1 4/3 65

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

Food processing and Packaging

Thawien Wittaya
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)