วิชาทั้งหมด


General Science 2 - M2/3

Ms. Jocebel Bonilla
โรงเรียนบุญวัฒนา

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 ม.2/6

นางสาว พัฒนาภรณ์ จินพล
อบจ.สฎ.๑(ดอนสักผดุงวิทย์)

I11201-โครงงานฐานวิจัยป.1/4ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นาง ชุติมา เพ็งจันทร์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

สุนทรียะ ป.2/4 ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว มณิภา จิตนุ้ย
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ชั้นอนุบาล2-4ปีการศึกษา2564

นางสาว สมใจ งามสนะ
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ส 22101สังคมศึกษาม2/2 ครู-นักเรียน

สดศรี สุตะวงค์
โรงเรียนบ้านศาลา อบจ.เชียงใหม่

RBL13-โครงงานฐานวิจัยป.3/5ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว นูริศา บาฮา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

กต463Dกลุ่ม18ศุกร์เช้า

taweesit sasadoh
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ค11101-คณิตศาสตร์ป.1/4ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว สุนิสา เอี่ยมสกุล
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ส30201 การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ม.401 (1/2564)

นางสาว ณัฐวดี นวลไทย
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

ว11101-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1/4 ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

เนตรชฎารัตน์ สงด้วง
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ประวัติศาสตร์ไทย 4/9

นาง จุฑาทิพย์ ชะนะ
โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาษาอังกฤษ5 ม. 3/5

ชนัดดา แสงเทศ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

ดนตรี 2 (ม.2/2)

นาย สุภัทร บุระชัด
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ม.5/1 (1/2564)

นาย พีรพล พราหมเพชร
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3/3

นางสาว สุจิรา ขำปรางค์
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

ส16101-พุทธศาสนาป.6/3ปีการศึกษา2564ครู-นักเรียน

นางสาว สุนทรี โกวิทพิทยาการ
อนุบาลสตูล

ค23101 คณิตศาสตร์ 5 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5) 1/2564

นางสาว สุจิรา ขำปรางค์
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

การออกแบบและเทคโนโลยี 2 ม.2/1 ปี 64

นาย พิเชษฐ์ บำบัดทุกข์
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม

ม11201-ภาษามลายูป.1/4ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว อลาวีย๊ะห์ มะสมัน
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)