วิชาทั้งหมด


993-511 การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

นางสาว สุไฮดาร์ แวเตะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

อ12101-ภาษาอังกฤษป.2/4ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว เมธาวี หีมปอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ศ12101-วิชาศิลปะ ป.2/2 ครู-นักเรียน

นางสาว มณิภา จิตนุ้ย
โรงเรียนอนุบาลสตูล
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ท15101ภาษาไทย ป.5/5 ปีการศึกษา 2564 ครู-นักเรียน

นาง สุวรรณา มณีโชติ
โรงเรียนอนุบาลสตูล

COMMUNICATIVE ENGLISH P1/3

Miss Maricel Labucay
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ประวัติศาสตร์ไทย 4/14 ครูดวงกมล

นาง จุฑาทิพย์ ชะนะ
โรงเรียนบุญวัฒนา

ค23101-คณิตศาสตร์ม.3ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นาง นางสุนันท์ เมืองปาน
โรงเรียนอนุบาลมะนัง

ม12201-ภาษามลายูป.2/3ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว อลาวีย๊ะห์ มะสมัน
โรงเรียนอนุบาลสตูล

อ12101-ภาษาอังกฤษป.2/3ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว เมธาวี หีมปอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล

การบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมดิจิทัล กลุ่ม 102

อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

COMMUNICATIVE ENGLISH P3/4

Miss Maricel Labucay
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ว11101-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1/3 ครู-นักเรียน

นาง เนตรชฎารัตน์ สงด้วง
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ศ14101-วิชาศิลปะป.4/1 ครู-นักเรียน

นาง อุมาภรณ์ สุนยานัย
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ม12201-ภาษามลายูป.2/5ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว อลาวีย๊ะห์ มะสมัน
โรงเรียนอนุบาลสตูล

วิชาเคมี

นางสาว ศิริลักษณ์ แจ่มแจ้ง
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

ชุมนุมท่องโลกกว้างสร้าง(สังคม) 1/2564

นางสาว ณัฐวดี นวลไทย
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

การปกครองท้องถิ่นไทย 2/2

นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ED 5601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 1/2564

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศ16101-วิชาศิลปะป.6/5 ครู-นักเรียน

นาง อุมาภรณ์ สุนยานัย
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ว16101-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป.6/2ปีการศึกษา2564ครู-นักเรียน

นางสาว สุนทรี โกวิทพิทยาการ
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)