วิชาทั้งหมด


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาว ฮาปือเสาะ หวังมะ
โรงเรียนวัดหัวอิฐ

ส31102 ประวัติศาสตร์ ห้อง 4

ว่าที่ร.ตหญิง กัญณภัทร ชัยกานต์กุล
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

สังคม ป.5

นาย อับดุลรอซะ เละหนิ
โรงเรียนสตูลวิทยา

ส31102 ประวัติศาสตร์ ห้อง 15

ว่าที่ร.ตหญิง กัญณภัทร ชัยกานต์กุล
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นโยบายและการวางแผนทางการบริหารการศึกษา (POLICIES AND PLANNING FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATION)

รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง441-303 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) ปี 2563

ดร. วรพจน์ ปานรอด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ส31102 ประวัติศาสตร์ ห้อง 1

ว่าที่ร.ตหญิง กัญณภัทร ชัยกานต์กุล
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

63-1 วท 6003401 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ [ 50 480 ]

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ม12201-ภาษามลายูป.2/4ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน

นางสาว อลาวีย๊ะห์ มะสมัน
โรงเรียนอนุบาลสตูล

477-201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Section 01)

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ (เทคโน-ธุรกิจ/61 ก.02)

ผศ. พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สังคมศึกษาฯ ป.3/MEP

นาย อับดุลรอซะ เละหนิ
โรงเรียนอนุบาลสตูล

Tourism Management

Rudsada Kaewsaeng-on
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ม.6/11 ปี 63

นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
โรงเรียนปทุมวิไล

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.๖/๑๗

นาง ปุณริศา หิรัญชาติ
โรงเรียนบุญวัฒนา

การงานอาชีพ 5 รหัสวิชา ง 22102 ม.2/1

Phoom Phetsuk
โรงเรียนบุญวัฒนา

ประวัติศาสตร์ ป.6

ไหมขวัญ บุญพัฒน์คุณานนท์
โรงเรียนวัดบ้านไร่

การบัญชี 1 631828001

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)