วิชาทั้งหมด


EN17105 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2565

ทองปาน ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

434-303-1-2565 Thai Economy

Assoc.Prof. Awang LANUI
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

จริยธรรมการพัฒนา

นาย วันพิชิต ศรีสุข
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอลิทึม -30901-2001(2022)

นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก


EDU509-1-65-L01

ดร. พวงรัตน์ จินพล
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

N17 จันทร์ 13.30 ความงดงาม 1/65

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

GESC101 พุธ บ่าย

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

นาย ธีระ บินกาเซ็ม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

สุขศึกษา6/1

attachai moungprasopsuke
โรงเรียนปทุมวิไล

วท 6000203 : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (พุธ-บ่าย-1-65-ปกติ)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 1/65

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

BIS0613 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ N02

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ค33101-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6/3

นาง จันทร์เพ็ญ จินกระวี
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

สัมมนาการบัญชีการเงิน หมู่เรียน 6328280021ภาคพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ม.6/2 อาเซียนศึกษา 1_2565

Miss ratree see-ngam
ไพรธรรมคุณวิทยา

การวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้ 1/2565

อาจารย์ กมลวรรณ เพชรศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

993-392 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 1/2565

นางสาว เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

จริยธรรมคอมพวเตอร์

รวีวรรณ วัดบุญลือ

การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลบนระบบดิจิทัล 1/65

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)