วิชาทั้งหมด


63-2 4953801-60 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยเพื่องานสาธารณสุขชุมชน [ภาคปกติ]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

63-1 4953502-60 หลักสถิติและดัชนีชี้วัดเพื่องานสาธารณสุข [ภาคปกติ]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 ชั้น ม.3/2

นาย นูรดิง สามานุง
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

IC3403

นาย ภาวันธนะ อํานรรฆสรเดช
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

31-4000-2301 การบริหารอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย-63

นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

31-4000-2303 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม-63

นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เทอม 2-63 เพื่อสอบปลายภาค

อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

THB60-332 Geography and Tourism Resources

onanong cheablam
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ก23901 กิจกรรมแนะแนว 5 (ม.3/1) 1/2564

นางสาว อัญญาณี ช่วยชู
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

แนะแนว ห้อง ม.3/2 ปี 64

นาง วราภรณ์ สว่างการ
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

EN17412 หัวข้อพิเศษ

ทองปาน ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อวิชา การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา (EDUCATIONAL STRATEGIC PLAN DEVELOPMENT)

รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม

ภัทรพงศ์ ปานหิรัญ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

ก23901 กิจกรรมแนะแนว 5 (ม.3/3) 1/2564

นางสาว อัญญาณี ช่วยชู
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

GE10405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน เทอม3/2563

อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4/ English Supplementary (E31201)

Teacher Liam
โรงเรียนบุญวัฒนา

ลูก​เสือวิสามัญ​2

นางสาว ตรีนภา จันทร์พุ่ม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด

นางสาว ปิ่นประดับ จันทร์ศิริ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

การเมืองและนโยบายสาธารณะ คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐศาสตร์การปกครอง

นาย วิรัตน์ รัตนสิงห์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)