วิชาทั้งหมด


ก33904 กิจกรรมแนะแนว 6 (ปวช.คธ.3)

นางสาว อัญญาณี ช่วยชู
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

ส31104 ประวัติศาสตร์ ห้อง 4

ว่าที่ร.ตหญิง กัญณภัทร ชัยกานต์กุล
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย


วิชาการสร้างแอนนิเมชัน ห้อง 4.11

ขวัญชัย คุณหงษ์
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

412-101 Elementary Chinese I 2/2563

นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เศรษฐศาสตร์มหภาค1

ผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ITM330 การออกแบบเว็บเพื่องานธุรกิจ กลุ่มเรียน เทคโน-ธุรกิจ/63 ก.04 sec 01 วันจันทร์ คาบ 6-9 เทอม 2/63

ผศ. พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2/63_ศ.บ่าย-การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

D9คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรา เดชโฮม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประวัติศาสตร์ ม.1

นางสาว ศิริวรรณ อุประ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

พระพุทธศาสนา 64

นาย นครรัฐ โชติพรม
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา html

นาง จริยา วันเฟื่องฟู
โรงเรียนบุญวัฒนา

4035308 Service Marketing 2/2563 (S-MK.62)

Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4035307 Marketing Strategies 2/2563 (S-MKT.62)

Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11

นาง พฤศจิ วัฒนภูมิชัย
โรงเรียนบุญวัฒนา

441-102 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management) 2/2563 G2

Rudsada Kaewsaeng-on
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำพ้อง

นางสาว รัตนา ฝอยทอง
โรงเรียนบ้านยางทะเล

กระบวนการซอฟต์แวร์

อาจารย์ กัลยา รัตนศิวะ
.

ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและการดูแลรักษาโรคเบื้องต้น(Community Health Nursing and Basic Medical Care Practicum)

นันทิยา โข้ยนึ่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การบัญชี2622828002

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)