วิชาทั้งหมด


103 คอมพิวเตอร์ 2 ง21202

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ด้านธุรกิจการบิน

Weerapun Kaewrut
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

2/65 (101) ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์

Events Management 2-65

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


สังคมวิทยากีฬา เทอม 2 -2565

พะเยาว์ ละกะเต็บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


การนำเสนอสื่อมัลติมีเดีย ม.6/4 ปี 2/65

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

N45 ความงดงาม อังคาร (8.30)

Raveewat Panchuay
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า GESC101

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

B2 การควบคุมและตรวจสอบภายใน

ครู นิอร น้ำใจดี
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี


(อ.ชนิดา) Mobile Web Application Development -DT36521N

นางสาว ชนิดา แก้วเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

Printing Technology 2022

วรัญญู ศรีเดช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

441-305 Taxation ภาคเรียน 2/2565

ดร. รัญชิดา สังขดวง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


GE10405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน/GE10802 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทอม 2/2565 Sec.1

อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


วิชาสุขศึกษา ม.1/8 ปี 65

นาง ฐิติมา ปัญญะสังข์
โรงเรียนบุญวัฒนา

หมู่800-Management Accounting

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)