วิชาทั้งหมด


Marketing for food industry

กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์


วท 6001321 คอมพิวเตอร์กราฟิก (พุธ-เช้า-1-65-ปกติ)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

3-1 สร้างแอพ

รวีวรรณ วัดบุญลือ 01

คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน 1 ม.4/3 ปี 1/65

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

ท31101 ภาษาไทย 1 ม.4/1 1/2565

นางสาว สารภี สอนปลอด
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

วิทยาการเทคโนโลยี1 4/10 65

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

GE10405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน/GE10802 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทอม 1/2565

อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระบบเครือข่าย​

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


ท30202 วาทศิลป์ ม.6/3 1/2565

นางสาว สารภี สอนปลอด
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

การพัฒนาองค์การ (Organization Development) ปีการศึกษา 2565

ผศ.ดร. วรพจน์ ปานรอด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สัมมนาการบัญชีการเงิน ภาคปกติ วันพฤหัส เช้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สัมมนาการบัญชีการเงิน ภาคปกติพฤหัสบดีบ่าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

(อ.ชนิดา) Web Programming and Development

นางสาว ชนิดา แก้วเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ง33201คอมพิวเตอร์ 5 ม.602

นาย เจริญ เรืองรอง

855-422 Polymer composite materials in Agro-Industry 1-2565

PONUSA JITPHUTHI
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ACC 3205 sec 02 พฤ เช้า- โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิทยาการเทคโนโลยี1 4/7 65

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

วิทยาการเทคโนโลยี1 4/1 65

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)