วิชาทั้งหมด


บัญชีต้นทุน

นางสาว บันเฉย ศรีแก้ว

001

0 1

สารสนเทศทางธุรกิจเชิงบูรณาการสำหรับวิชาชีพบัญชี

สัมฤทธิ์ ศิริคะเณรัตน์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4035225 Marketing Modern Trade Business 3/2566 (S-MKT.65)

Asst. Prof. Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


4035412 Entrepreneurial Marketing 3/2566 (S-MKT.65)

Asst. Prof. Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ร่วม N11 ธุรกิจเกษตร 2-66 (อังคาร 8.30)

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2/66 อ1-4พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์MIT66G3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วิทยาศาสตร์

นาง กัญฐ์ลภัส บำรุงสุข

ปฐมวัย

ชนัญชิดา ทวีคำ

xxxxxx

อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ

มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร 2

ขนิศกัณฐ์มณี ศรีรักษา


วิทยาศาสตร์

ศศิรภรณ์ วงษาเวียง

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1

นางสาว กัญญ์ณพัชญ์ สีหามาตย์
บ้านสวองหนองไ่ล้อม

ชั้นประถมศึกษาปีที่4

นางสาว รอสนะห์ มูซอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ภาษาไทย

นางสาว ฟ้ารุ่ง ลีหัวสระ
โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์

English

นางสาว ศศิมา สุวรรรณสังโส

ภาษาอังกฤษ

น้ำฝน โยลุง

พลศึกษา

นาย ศวัส กันหาไธสง
หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books