วิชาทั้งหมด


ปรัชญาการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรา เดชโฮม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸💛 ศิลปะ. 62 😜 #Sec.57 🍉 ศ.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิชาพระสุตตันตปิฎก (ปีที่ ๑ เสาร์ - อาทิตย์) เทอมที่ ๒ /๖๓

พระครูสมุห์ อุทัย มะโนรัตน์
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เทอม 2 ความงาม N 06 (พฤหัส 13.30)

ไม่ต้องใส่ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

BCOM3603 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 2-63 Section 01 ปกติ

วลัยพร สุพรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจดิจิทัล Sat 2/2563

อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Statistics and Research Methods in Information Technology, 2/2562 Group 2

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Statistics and Research Methods in Information Technology, 2/2562 Group 1

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.๖/๑๗

นาง ปุณริศา หิรัญชาติ
โรงเรียนบุญวัฒนา

5005367 ปัญหาพิเศษทางเทคนิคการสัตวแพทย์1

นพดล​ สมผล somphol
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

MBC0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2563

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ส-อ2/63เทคโนโลยีระบบจัดการฐานข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

EC 2405 การจัดกิจกรรมศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย Sec 02-62

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

testว30102-วิทยาการคำนวณ 1 ครู-นักเรียน

นาย เอกลักษณ์ ชนม์ประกาย
โรงเรียนบ้านค่าย

ส31104 ประวัติศาสตร์ ห้อง 11

ว่าที่ร.ตหญิง กัญณภัทร ชัยกานต์กุล
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ภาษาไทย

นางสาว วราลี สัตบุตร
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ว21101-วิทยาศาสตร์ม.1/2 ครู-นักเรียน

นางสาว นริศรา พิทักษ์ถาวรสกุล
โรงเรียนวัดท่าเรือ

ภาษาอังกฤษ

นางสาว ณัฐพร พุ่มจันทร์
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

TESTว13101-วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ป.3 ครู-นักเรียน

นาย พิพัฒน์ พานิชย์พะเนาว์
โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย

testค16101-คณิตศาสตร์ป.6/1 ครู-นักเรียน

นาย วุฒิพงศ์ หว่านดี
โรงเรียนวัดท่าเรือ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)