มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิชาทั้งหมด


ระบาดวิทยา

นางสาว กานต์ชัญญา แก้วแดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การส่งเกรดแก้ I ภาคเรียนที่ 1/2555

นางสาว จารุณี อินต๊ะสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

SPE 3601 Inclusive Education [Sec01]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรธร เลอศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรธร เลอศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

นาย มนตรี อินตา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2555

นางสาว จารุณี อินต๊ะสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การบริหารงานสาธารณสุข

นางสาว กานต์ชัญญา แก้วแดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

นาย ตุลยนุสรญ์ สุภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบการสื่อสารข้อมูล 52123073

นางสาว น้ำผึ้ง ทะสุใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบสื่อสารข้อมูล 52171207

นาย ทีป์เทพ ใจน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบกาารสื่อสารข้อมูล 53171660

นาย นฤมิต กันคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบสื่อสารข้อมูล 53171639

นางสาว วราพร ทิประมูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบสื่อสารข้อมูล(53171641)กลุ่ม 7 บทที่7

นางสาว ศิวาพร ยอดเมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบการสื่อสารข้อมูล 53171684

นางสาว พัฒนาพรรณ อุปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบสื่อสารข้อมูล

นาย ชนะชัย ศรีเที่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171013

นาย สุชาติ ชมงานดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบการสื่อสารข้อมูล 52173102

นาย เกริกไกร เครือวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบการสื่อสารข้อมูล 53171672

นาย อิทธิพล กันขัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต_09

นางสาว จุฬาวลี มณีเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)