มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วิชาทั้งหมด


Friday Morning 2_2559

boonnipa kaiwman
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

นาย ประกอบ ใจมั่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การบริหารจัดการชั้นเรียน

ดร. ประกอบ ใจมั่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มาตราตัวสะกด

นางสาว นิตยา แดงเดช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาว จิราพร สังข์เขี้ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (KM)

Frankskie Channel
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

6181135.02 ClassStart

นาย อุกฤษณ์ วรรณศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

English language for Information Technology for teacher

Dr. Korawan Suebsom
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ศาสนาพุทธ

นางสาว วราภรณ์ สุขนิยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การพัฒนาหลักสูตร 6211523.01 อุตสาหกรรมศิลป์

นาย อภินันท์ อามีเราะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การพัฒนาหลักสูตร (นาฏศิลป์ ศิลปะ)

นาย อภินันท์ อามีเราะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การพัฒนาหลักสูตร 6211136.01 (เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการศึกษา)

นาย อภินันท์ อามีเราะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การพัฒนาหลักสูตร (ดนตรี 6211119.01)

นาย อภินันท์ อามีเราะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ทิพวรรณ วรรณทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เทอม 1

สุดารัตน์ สุดชู
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปัญหาการนับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

จักรวี เครือจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รูปเรขาคณิตสองมิติ

นายวิวัฒน์ชัย กิมาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมPro Desktop ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

จิราวรรณ หยูหนูสิงห์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

9000406 IT For Life Monday 13.00 - 16.20

boonnipa kaiwman
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาว แวซูไกนะ โว๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow