มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วิชาทั้งหมด


ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู - คอมพิวเตอร์ 02

กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู - ฟิสิกส์

กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู - ดนตรีศึกษา

กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู - คอมพิวเตอร์ 01

กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ฟุตบอล

Chutikan Sukaya
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9

นางสาว นิภารัตน์ กลิ่นฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การจัดเรียงข้อมูล ม.4

อาณกร ก่ออ้อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Friday Morning 2_2559

boonnipa kaiwman
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Friday_AJ BOOONNIPA 13.00

boonnipa kaiwman
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

6181135.02 ClassStart

นาย อุกฤษณ์ วรรณศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Friday 13.00 1-2559

boonnipa kaiwman
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

9000406 IT For Life Monday 13.00 - 16.20

boonnipa kaiwman
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ทดสอบ

นาย รัฐพร กลิ่นมาลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

นาย ประกอบ ใจมั่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การบริหารจัดการชั้นเรียน

ดร. ประกอบ ใจมั่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มาตราตัวสะกด

นางสาว นิตยา แดงเดช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาว จิราพร สังข์เขี้ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (KM)

Frankskie Channel
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

English language for Information Technology for teacher

Dr. Korawan Suebsom
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books