มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชาทั้งหมด


59 คอมพิวเตอร์กับชีวิต สฎ.2103.071 การเมืองการปกครอง

Aj.Renuka Kunchamnan
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

S03 สุนทรี 1/63 (เสาร์ เช้า)

ไม่ต้องใส่ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


MBC0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมฯ 2/2557 N06 (การตลาด 57060.122)

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เปิดพิเศษ - พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ.(3-62 กศบท)

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เตรียมฝึกฯ กศบท

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

kS01 สุนทรีย์ 1/63 (อาทิต เที่ยง)

ไม่ต้องใส่ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

BIS0613 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ กศ.บท. 2/2562

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

BIS0613 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ กศ.บท. 3/2562

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สอบปลาย (มงคล จันทร์แดง)

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Computer Graphic 2-62 N02

ปิยะบุษ ปลอดอักษร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การบริหารโครงงานระบบสารสนเทศ (เปิดพิเศษ)

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MBC0204 การบริหารโครงงานของระบบสารสนเทศ

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2-2020_STE0107_ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม

ภัทราวรรณ คหะวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

1-2020_STM0204_โครงสร้างวัสดุ

ภัทราวรรณ คหะวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คอมพิวเตอร์กับชีวิต 2/62 กศบท

ปิยะบุษ ปลอดอักษร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สอบปลายภาค วิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สอบปลายภาค นาย อดิศักดิ์ เหลืองทอง

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)