มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชาทั้งหมด


1.11

ชคัทพล เวชสุนทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ภาคเรียนที่ 1/2564

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


58076.123 MBC0301 การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

S02 สุนทรี 2/63

ไม่ต้องใสข้อความใดๆ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

BIS0608ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ(กศบท-บ่าย)

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

72 กลุ่มเรียน 63059.121 วิชา คอมพิวเตอร์กับชีวิต อ.บ่าย

Aj.Renuka Kunchamnan
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

KS01 ความงาม 2/63

ไม่ต้องใสข้อความใดๆ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


S01 สุนทรี 2/63

ไม่ต้องใสข้อความใดๆ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

C PROG (อา เช้า)

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

BIS0608ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ(กศบท-เช้า)

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

BIS0613 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ กศ.บท. 2/2562

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เทคโนโลยี​สารสนเทศ​และ​การศึกษา​ค้นคว้า​ (จ.เช้า-บ่าย)

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2-62

ปิยะบุษ ปลอดอักษร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การเรียนแบบโครงงานแบบกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์

นางสาว ฐิติมา บุญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สุนทรีย์ เทอม 2 N06 (อังคาร 13.30)

ไม่ต้องใสข้อความใดๆ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)