มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชาทั้งหมด


S02 สุนทรีย์ 1/63 เสาร์ 13.30

ไม่ต้องใส่ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

BIS0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์(กศบท1/63)

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (BIS0611) กศบท 1-63

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เปิดพิเศษ วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (กศบท)

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

BIS0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2563

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

BIS0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2563

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MGM0504 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1/2563

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ความงดงามของชีวิต N05

อาจารย์ กิติมา ทวนน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

54 กลุ่มเรียน 61069.121 ธุรกิจเกษตร [ คอมพิวเตอร์กับชีวิต ]

Aj.Renuka Kunchamnan
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


58076.123 MBC0301 การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


BIS0608ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (กศบท 2-62)

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ความงดงามของชีวิต N08

อาจารย์ กิติมา ทวนน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเทอม 2 ความงาม N04 (พุธ 12.30)

ไม่ต้องใส่ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การพยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ์ 2

นางสาว หงษาวดี โยธาทิพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบ

ปิยะบุษ ปลอดอักษร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

จ. เช้า N04 ความงดงาม

ไม่ต้องใส่ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)