มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชาทั้งหมด


62 กลุ่มเรียน 63082.121 สื่อสารมวลชน วิชา คอมพิวเตอร์กับชีวิต

Aj.Renuka Kunchamnan
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MGM0504 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1/2563

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ความงดงามของชีวิต N08

อาจารย์ กิติมา ทวนน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


ความงดงามของชีวิต N05

อาจารย์ กิติมา ทวนน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

63 กลุ่มเรียน 63084.121 ประชาสัมพันธ์ วิชา คอมพิวเตอร์กับชีวิต

Aj.Renuka Kunchamnan
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

BIS0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์(กศบท1/63)

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

kS01 สุนทรีย์ 1/63 (อาทิต บ่ายโมง)

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

BIS0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2563

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (BIS0611) กศบท 1-63

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

WEB-APPS (อา.เช้า)

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


64 รายวิชา BIS0638 พื้นฐานการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

Aj.Renuka Kunchamnan
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

N 07 ความงดงาม เทคโนอาหาร, เคมี, สัตวศาสตร์

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

S03 สุนทรี 1/63 (เสาร์)

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

N 15 ความงดงาม ธุรกิจการบิน

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

N 01 ความงดงาม คณิต

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

N 18 ความงดงาม ภัยพิบัต

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

N 02 ความงดงาม คณิต

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

จ. เช้า N04 ความงดงาม

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)