วิชาทั้งหมด


BAC306 การสอบบัญชี

สุกัญญา บุญขวัญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ED 347-106 Learning Management and Classroom Management

นาย มาหามะรอสลี แมยู
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

61-1 4944901-55 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ [ภาคปกติ]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

03760231 Principles of Cost Accounting I

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

บาลี

ณัฐดนัย ศรีจันทร์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติเเก้ววิทยา

Marketing in Agro and Food industry

กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ภาษาพาที (ภาษาไทย ป.4)

จารุกัญญา ราชชมภู
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ม. 3/7

ชัยชนะ ทองมา
โรงเรียนหนองไผ่

การเเขียนโปรแกรมบนระบบมาตรฐานเปิด

รณภพ ทรสูงเนิน
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

SPE1601 การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ Sec10 (ชว60 ค.บ.5.2)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรธร เลอศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปี 2562

สุวันดี เข็มเพ็ชร์
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำอำเภอท่าเรือ

Research Proposal ND เทอม 2/2561_5 คน

Patthamawadee Tongkaew
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

project 59

pawat chimlek
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ม.4

นาง อภิญญา ยงศิริ
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

M.5/1

นาง เย็นฤดี ปลัดบาง
เพ็ญพิทยาคม

Independent Study

ปิยะ รามัน
โรงเรียนขามสะแกแสง

ศิลปะ ป.6[2562]

นวลจันทร์ ตระกูลวาง
โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access 6/1

วุฒิพงษ์ ศิริโชคตระกูลชัย
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

441-201 Human Resource Management ภาคเรียน 1/2562

ภัทรอร เวสารัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)