วิชาทั้งหมด


English for Today's World (Section 01)

Salila Vongkrachang
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ฟิสิกส์ ครู หมิว

Dararat Wangno
มหาวิทยาราชภัฏอุดรธานี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.6

วินิจ กลิ่นละมัย
โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน

ปวช.1 MEP คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาว สาวิณี บุญผลึก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Sunwanee Jijai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สังคมศึกษาฯ ป.5

อนุพล จันทร์อุดร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาศาสตร์ ม.1

ณัทธิมา โอนอ่อน
โรงเรียนสร้างพัฒนา

วิชา ระบบการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์

ภัทรจาริน ศรีบุญเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

MNAN's

มณฑกานต์ ศรีสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สุขศึกษาป.1

นางสาว พรทิพย์ ฝ่ายเพชร
โรงเรียนเซนต์เมรี่

06-213-401 Marine Meteorology 1/60

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ม.6/4

ขวัญใจ เขียนเสมอ
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

ปวช.1 MEP คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ)60

นางสาว สาวิณี บุญผลึก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Computer Basic

พสธร ปุระเทพ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2561

ครู นภัสนันท์ พุทธชาติ
โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช)

ง 30203 การจัดการฐานข้อมูล ม. 5

สุธินันท์ เป้าเพ็ชร
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

วิชากราฟิกแอนิเมชันและการนำเสนอ

ครู กุณฑลี กาญจนาภาส
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ประวัติสุโขทัย 2

sasi siri
โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)