มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิชาทั้งหมด


MicroeconomicsAC6113

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

MicroeconomicsAC6104

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1201 109 Statistics for Information Technology 2/2561

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร

นาย อุดร จิตจักร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ปวริศ สารมะโน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1201202 Models and Application in Management Science 1/2561

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๐๐๓๖๐๐๖ ภาวะผู้นำ

นาย ฤทธิไกร ไชยงาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Macroeconomics FM604

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Social Media Learning

ปวริศ สารมะโน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (One Program One Community)

นาย ฤทธิไกร ไชยงาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0032005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy)

นาย ฤทธิไกร ไชยงาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0032004 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้ (Humanity and Learning)

นาย ฤทธิไกร ไชยงาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Real-time 011

ปวริศ สารมะโน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทดสอบชั้นเรียน 1

วัชรินทร์ ประชุมวรรณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Microeconomics BEng 1_61

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Macroeconomics1_AC6003

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Microeconomics2_BE603

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Microeconomics2_BE602

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Microeconomics2_BE601

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ID&Real-time 005

ปวริศ สารมะโน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)