มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิชาทั้งหมด


EconometricsBE603

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0204101 ฟิสิกส์ 1

นาย ฤทธิไกร ไชยงาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1201306 Information Technology Research Methods 2/2562

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0537334

AjPuii Paii
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตรรกศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร

นาย อุดร จิตจักร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1201 109 Statistics for Information Technology 2/2562

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1201 209 Statistics for Information Technology

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บช25จศ81 Macroeconomics

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

GM613+GM614 Microeconomics1

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

BE62_Microeconomics

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Microeconomics GM611+GM612

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Macroeconomicsบช25จศ82

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Micoeconomics2

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1201 202 Models and Application in Management Science 1/2562

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานด้านการเกษตร1-2562

นาย อุดร จิตจักร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

EconometricsBE591

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

EconometricsBE592

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

EconometricsBE593

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

https://www.classstart.org/classes/34193

ประภาพร อินทรพิทักษ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Introduction to Economics วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 2_2561

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)