มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิชาทั้งหมด


วิชาการพัฒนานิสิต กลุ่ม 2 (0026 007)

นาย ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิชาการพัฒนานิสิต กลุ่ม 1 (0026 007)

นาย ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชีววิทยาและอายุรศาสตร์ของสัตว์ทดลอง ปีการศึกษา 2556

นางสาว ไพลิน จินากูล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ดร. วิเชียร สิทธิประภาพร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จิตวิทยาในลีลาชีวิตยุคใหม่ กลุ่ม 4

ดร. วิเชียร สิทธิประภาพร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จริยศาสตร์ กลุ่ม 2

ดร. วิเชียร สิทธิประภาพร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จริยศาสตร์ กลุ่ม 1

ดร. วิเชียร สิทธิประภาพร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Ethics - International Program

ดร. วิเชียร สิทธิประภาพร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิชาสัมมนากฎหมายกับปัญหาสังคม (1307 414)

นาย ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิชาว่าความและศาลจำลอง (1307 403)

นาย ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1201 401 Information Technology Project Management

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1205602 Research Methodology in Creative Media

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คลินิกปฏิบัติสัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์ ปีการศึกษา 2556

นางสาว ไพลิน จินากูล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1211707 Statistical Method and Research Methodology for Information Technology

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โรคและความผิดปกติของสัตว์ป่าและสัตว์ในสวนสัตว์ ปีการศึกษา 2556

นางสาว ไพลิน จินากูล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Physics 1

นาย ฤทธิไกร ไชยงาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เขียนโลก วางแผนการทดลอง

นาย ธวัช ชินราศรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง 1

นาย ธวัช ชินราศรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1201202(7)Models and Application in Management Science

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ACP

Dr Sangkom Pumipuntu
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)