โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

วิชาทั้งหมด


เทคโนโลยีวิทยาการออกแบบ ม.2/6

นพดล สหุนาลุ
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

เทคโนโลยี 2

ทัศนพร วิบูลย์อรรถ
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ม.4/10

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ม.4/9

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ม.4/6

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ม.4/8

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ม.4/4

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ม.4/7

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ม.4/3

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ม.4/2

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ง33242 การจัดการฐานข้อมูล ม.6/1-6/10 ปีการศึกษา 2561

3306 สุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

Animation

ทัศนพร วิบูลย์อรรถ
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ง33241 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ม.6/1-6/7 ปีการศึกษา 2561

3306 สุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

Graphic Design2

ทัศนพร วิบูลย์อรรถ
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ง33242 การจัดการฐานข้อมูล ม.6/1-6/10 ปีการศึกษา 2/2560

3306 สุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การสร้าง Animation

ทัศนพร วิบูลย์อรรถ
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

สัมคม ม.6

3306 สุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 6/1-6/7 ปีการศึกษา 1/2560

3306 สุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การออกแบบงานกราฟิก 6/9-6/10 ปีการศึกษา 1/2560

3306 สุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การเขียนโปรแกรม ม.6/1-6/7

ครูสุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)