เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ

จัดการเรียนการสอนได้ง่าย

คลิกสร้างชั้นเรียน ชวนผู้เรียนเข้าชั้นเรียน แล้วก็เริ่มจัดการการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ทันที บริการฟรี ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง

ใคร ๆ ก็สามารถสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเครื่องแม่ข่ายเอง ปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้มากหรือน้อยไม่ต่างกัน

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

มีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขตของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอป

ความสามารถของระบบ

สร้างชั้นเรียนได้ไม่จำกัด • แต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนและผู้ช่วยสอนได้เท่าที่ต้องการ • ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน • อัปโหลดเอกสารการสอน • ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม • ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์ • ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ • บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ • ให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ในห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) • สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านระบบสนทนาสดหรือระบบเว็บบอร์ด • ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

ClassStart ให้บริการผู้สอนและผู้เรียน 372,791 คน
30,067 ชั้นเรียน จาก 2,595 สถานศึกษา!!!
ใช้งานได้ฟรี ผ่านในเว็บไซต์หรือ Android แอป

เริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้! บริการฟรีแก่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
ให้บริการโดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
บริการด้วยเครื่องแม่ข่ายคุณภาพสูงและระบบเครือข่ายของ Amazon Web Services

ศึกษาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ที่นี่:
Wonkdy Channel, EducationinThailand Channel และ help.classstart.org NEW!

สมาชิก

เข้าระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?

ขออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20,465 คน จาก 1,102 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9,066 คน จาก 235 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7,362 คน จาก 440 ชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5,807 คน จาก 166 ชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่มีกิจกรรมล่าสุด

60-2 4944902 การฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ [ภาค กศ.บป.]
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น / ใหญ่
2204-2104 1/2561
อาซือมะห์ มะดีเยาะ / มะห์อาซือมะห์ มะดีเยาะ / มะห์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3/2560
อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
MBC0601 (การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์) สฎ.2019.121 คอมฯธุรกิจ
Wanchalerm PoldeeWanchalerm Poldee
การบัญชีห้างหุ้นส่วนปวช.2 ปี2561
มินา เลิศเมธานนท์มินา เลิศเมธานนท์
วิชาการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง ปวส. 1/2 คอม 2561
นาง เพ็ญศรี สมเวทีนาง เพ็ญศรี สมเวที
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
Graphic Design2
ทัศนพร วิบูลย์อรรถทัศนพร วิบูลย์อรรถ
วิทยาการคำนวณ 1 ม.1 ปี 61
ปรีดา ยะธิมาปรีดา ยะธิมา
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.6/1 วิชาโปรแกรมพิมพ์ภาพ
นายสมศักดิ์ ศรีรักษานายสมศักดิ์ ศรีรักษา
วิชาการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง ปวส. 1/1 คอม 2561
นาง เพ็ญศรี สมเวทีนาง เพ็ญศรี สมเวที
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 2204-2002
เกษมสันต์ สังข์ทอง / ชัยเกษมสันต์ สังข์ทอง / ชัย
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
ง33241 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ปีการศึกษา 2561 ม.6/1-6/7
ครู สุเทพ เทียมคลี ,ครูวริศรา สิงโตทอง / เทพ , มุกครู สุเทพ เทียมคลี ,ครูวริศรา สิงโตทอง / เทพ , มุก
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2.3บค
สราวุฒิ งามศักดิ์ / ออยสราวุฒิ งามศักดิ์ / ออย
การพยาบาลสาธารณภัย/ปีการศึกษา 2560
นางสาว เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะนางสาว เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ
ภาษาจีน ม.3 กลุ่ม 1-2
ณัฐพล พงษ์ถาวร / นัสชา (60270100514)ณัฐพล พงษ์ถาวร / นัสชา (60270100514)
ภาษาจีน ม.3 กลุ่ม 3-4
ณัฐพล พงษ์ถาวร / นัสชา (60270100514)ณัฐพล พงษ์ถาวร / นัสชา (60270100514)
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1/2 ปี 61
รังสิต สิงห์มหาไชยรังสิต สิงห์มหาไชย
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1/1 ปี 61
รังสิต สิงห์มหาไชยรังสิต สิงห์มหาไชย
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1/3 ปี 61
รังสิต สิงห์มหาไชยรังสิต สิงห์มหาไชย
รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ว31102 ระดับชั้น ม.4/13
ไกรลาศ จิบจันทร์ / ครูไกรไกรลาศ จิบจันทร์ / ครูไกร
ศิลปะ (นาฏศิลป์) ศ31101 ปีการศึกษา 2561 ม.4/2
นิศาธร กองมงคลนิศาธร กองมงคล
GED4003 : คอมพิวเตอร์กับชีวิต (60077.121-A การจัดการค้าปลีก)
Wanchalerm PoldeeWanchalerm Poldee
การพัฒนาเว็บไซต์ระดับชั้น ม.3 รหัสวิชา ง23243 (กลุ่ม 1)
ไกรลาศ จิบจันทร์ / ครูไกรไกรลาศ จิบจันทร์ / ครูไกร
วิทยาการคำนวณ ชั้นม1 ภาคเรียนที1/2561
นายจักรพงษ์ คงสุข / ครูแมนนายจักรพงษ์ คงสุข / ครูแมน
บ้านศรีนวล
English ม. 5/3 ปี 2561
ิวิไลรัศมี แสนอุดม / - (2503)ิวิไลรัศมี แสนอุดม / - (2503)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 เทอม 1 ปี 2561
นายจักรพงษ์ คงสุข / ครูแมนนายจักรพงษ์ คงสุข / ครูแมน
บ้านศรีนวล
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นม.3 ภาคเรียนที่1/2561
นายจักรพงษ์ คงสุข / ครูแมนนายจักรพงษ์ คงสุข / ครูแมน
การโปรแกรม 2 DSU ม.5/2
ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
God Heng
Tanapat taworndet / heng (60151)Tanapat taworndet / heng (60151)
โรงเรียนยอดคนคนมหาก็อด
ม.1-2-6 31264 ความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง / พัฒน์นรีนางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง / พัฒน์นรี