วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วิชาทั้งหมด


วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

นาย กิจจา ปัญญาอมรวัฒน์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี

นาย กิจจา ปัญญาอมรวัฒน์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

นาย กิจจา ปัญญาอมรวัฒน์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วิชาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

นาย กิจจา ปัญญาอมรวัฒน์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

นาย กิจจา ปัญญาอมรวัฒน์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วิชาเทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ

นาย กิจจา ปัญญาอมรวัฒน์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วิชาระบบสื่อสารดิจิตอล

นาย กิจจา ปัญญาอมรวัฒน์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วิชาระบบเสียง

นาย กิจจา ปัญญาอมรวัฒน์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วิชาเครื่องรับวิทยุ

นาย กิจจา ปัญญาอมรวัฒน์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ห้องเรียนครูกิจจา

นาย กิจจา ปัญญาอมรวัฒน์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)