homeโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
person
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
วิชาทั้งหมด

วิชาภาษาอินโดนีเซีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เรื่องตัวเลข
อณัส ซาดัดคาน
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาว ศิวดาติ์ ดำนาคแก้ว
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
ธนาภรณ์ โต๊ะมุดอ
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

การคิดอย่างเป็นระบบ
สุรีย์พร บัวจันทร์
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

วิชาธุรกิจ เรื่อง การสรรหาอาชีพ ชั้น ม. 3
ชนากานต์ หมื่นศรีรา
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

ธุรกิจ ชั้น ม. 3
ชนากานต์ หมื่นศรีรา
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

test
นาย นเรศ แก้วเชิด
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

ซอฟต์แวร์ (Software)
ณัฐกานต์ ฤกษ์มงคล
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขวัญสุดา เจะมุสา
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

หน่วยประมวลผลกลางและหน่วยความจำหลัก
นางสาว นิชกานต์ คงตุก
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

พันธุศาสตร์ สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาว กนิษฐา พิพิธภัณฑ์
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

เลขยกกำลัง ม.1
นางสาว วารุณี ลักษณจันทร์
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ม.3
นางสาว รัชนก นพเช้า
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้
นางสาว กนกพร ริยาพันธ์
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

ชีววิทยาพืื้นฐาน
นางสาว นริศรา เจะมุสา นริศรา เจะมุสา
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)