มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


441-201 Human Resource Management ภาคเรียน 1/2559

ภัทรอร เวสารัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

418-101 French I (1/2563)

กานดา เหล่าปิยะบุตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Test_101

นาย สมพร คุณวิชิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Principles of Management ตอน 01

นาย ศรัณยู กาญจนสุวรรณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-391 (Industrial Practice in Agro-Industry Technology Management)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

421-332 Database Design

นางสาว ศรัณย์ลิตา โชติรัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

user testing

พรรณทิพย์ สุวรรณละออง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

464-331 Internal Audit

จิตติมา วิเชียรรักษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

HAPPY AND PEACEFUL LIFE (PHUKET)

Aj. Hambalee Jehma
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Cooking

พงศ์นเรศ พันธ์ยานุกูล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักวิทยาการระบาด 2/2560

Rohani Jeharsae
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-311 PRODUCTION MANAGEMENT IN FOOD INDUSTRY (Summer Semester)

อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณิตศาสตร์

นางสาว รสลิน ทรรศนะมีลาภ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

User Testing

ณฐกานต์ วาณิชธนากุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-312 PRODUCTION PLANNING AND INVENTORY MANAGEMENT IN FOOD INDUSTRY (Summer Semester)

อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-315 Food Engineering-2563

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Biomaterial chemistry 2020

วรัญญู ศรีเดช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

417-102 Reading &Writing

Adcharapan Yotasri
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การเขียนโปรแกรมภาษาซี

นางสาว ชนาธิป แซ่จิว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

55105-พื้นที่แห่งความสุข

ผศ. ยุพาวดี สมบูรณกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)