มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


478-201 MICE Service and Operation 1/2563

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

477-201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Section 01)

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

477-404 Seminar in BIS

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

225-331 (227-331) Quality Control 1/2563

นาย นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ACADEMIC ENGLISH: LISTENING SPEAKING (142-118) Sec 04 DM

Aj. Hambalee Jehma
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

142-117 Advanced Writing (BBA 1-2020)

Aj. Hambalee Jehma
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-231 Metal Packaging Technology 63

พรสถิตย์ สุขชู
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

142-356 Research Methodology

Athitaya Nitchot
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สหกิจศึกษา วจก ม.อ.

งานพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมการทำงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-201 Basic Computer Aided Design in Agro-industry (2_2562)

อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-311 Pulp and paper Technology

วรัญญู ศรีเดช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Product Development II

Thawien Wittaya
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Unit Operation I

ชาคริต ทองอุไร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

478-304 & 478-404 EVENTS

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทความวิจัย

Assoc.Prof. Awang LANUI
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

859-513 TECH COMM NUTRA FUNC FOOD

Thawien Wittaya
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

460-105 Software App

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

477-310 HUMAN-COMPUTER INTERACTION

ศร นามศรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

900-001

นาย สุวัฒน์ อัครบวร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

460-104 Principles of Finance

กลางใจ แสงวิจิตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)