มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


441-335 Accounting Information System 1/2566

ดร. รัญชิดา สังขดวง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Rusna Hama
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-201 Unit operation in food industry

บุษวรรณ หิรัญวรชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

255-502 Smart Operation Management (1/2566)

นาย นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-501

Thawien Wittaya
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

427-352 Sociology in Teaching Social Studies ภาคเรียน 1/2566

สิริรัตน์ บำรุงกรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Product Development II

Thawien Wittaya
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-404 Food Processing

Thawien Wittaya
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Quality Control and Assurance ( สาขา FOOD Sci & Tech)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-415

อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

441-203 Accounting ภาคเรียน 1/2565

ดร. รัญชิดา สังขดวง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Engineering Lab-2564 (sec 02)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

225-331 Quality Control 2/2565

นาย นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857–413 Plant Management in Agro-Industry (1_2563)

อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-201 Basic Computer Aided Design in Food-industry (2_2563)

อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-412 Plant design in food industry _ 2565

บุษวรรณ หิรัญวรชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TOURISM LOGISTICS MANAGEMENT*(SYSTEM TEST)

นาย ภาคิณ พุ่มจำปา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-231 Metal Packaging Technology 64

พรสถิตย์ สุขชู
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Sample Computer Programming (1/64)

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-311 Pulp and Paper Tech

วรัญญู ศรีเดช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books