มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


Fruit and Vegetable Technology/เทคโนโลยีผลไม้และผัก 2565

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-322 Biopolymer and Polymer Processing (1/2565)

Thummanoon Prodpran
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-493 Preparedness cooperative education/850-491 Cooperation Education I (1/65)

ลดาวัลย์ สงทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-231 Metal Packaging Technology 65

พรสถิตย์ สุขชู
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-422 Polymer composite materials in Agro-Industry 1-2565

PONUSA JITPHUTHI
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Venue and Facility Management

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตัวอย่างเพื่อการทดลองระบบ

ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-322 Biopolymer and Polymer Processing (Summer/2564)

Thummanoon Prodpran
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-322 Biopolymer and Polymer Processing (1/2564)

Thummanoon Prodpran
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-322 Biopolymer and Polymer Processing (Summer/2563)

Thummanoon Prodpran
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-323 เทคโนโลยียาง (Rubber Technology) (2/2563)

Thummanoon Prodpran
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-322 Biopolymer and polymer processing (1/2563)

Thummanoon Prodpran
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

SMEs (2-2565)

Rudsada Kaewsaeng-on
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พยาธิสรีรวิทยา (993-211)ปีการศึกษา 2565

นางสาว ฉมาพร หนูเพชร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

RESEARCH METHODOLOGY IN SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY (1/65)

พะเยาว์ ละกะเต็บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-391

นางสาว ดาริกา อวะภาค
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-102 Principles of Food Chemistry Laboratory

นางสาว ดาริกา อวะภาค
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-311 Pulp and Paper Tech

วรัญญู ศรีเดช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Engineering Lecture (1/65)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food market

กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)