มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


Food Attribute and Evaluation

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-413 Plant management

บุษวรรณ หิรัญวรชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Engineering (1/64)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Marketing in food industry

กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Pulp and Paper Technology 2021

วรัญญู ศรีเดช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-231 Metal Packaging Technology 64

พรสถิตย์ สุขชู
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Project (2/63)

Mr. Wutthipong Whandee
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-392 WIL for Food Industry

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

47-301 QUANTITATIVE ANALYSIS FOR LOGISTICS MANAGEMENT SECTION 01

อาจารย์ ปาลิดา สุทธิชี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

476-320 SPECIAL TOPICS IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (MODERNIZATION OF INDUSTRIAL LOGISTICS)

อาจารย์ ปาลิดา สุทธิชี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เตรียมสหกิจศึกษา (1/64)

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-321 Experimental Design for Agro-Industry (2564)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

SQC 2563

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การฝึกงาน BIS 3/63

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Business Communication

น.ส. พรรวี ศุภธรรมรัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักพื้นฐานระบบสารสนเทศ

THEERAWAT HUNGSAPRUEK
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-415 Application of Automation in Food Industry (1_2564)

อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Cooperation Education I (1/64)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

SEMINAR IN BUSINESS INFORMATION SYSTEM (1/64)

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

HUMAN-COMPUTER INTERACTION (1/64)

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)