มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


CWIE Manage20 (2565-2566)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-322 Biopolymer and Polymer Processing (1/2566)

Thummanoon Prodpran
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-231 Food industrial Marketing

กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-411 Productivity Management in Food Industry (1/2566)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


RESEARCH METHODOLOGY IN SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY 1-66 กลุ่ม 1

พะเยาว์ ละกะเต็บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-462-Bakery Technology-2566

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-501

Thawien Wittaya
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Fundamental Food processing

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

441-203 Accounting ภาคเรียน 1/2566

ดร. รัญชิดา สังขดวง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Venue and Facility Management 1-66

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

255-502 Smart Operation Management (1/2566)

นาย นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Cellulose materials for food packaging

วรัญญู ศรีเดช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

427-352 Sociology in Teaching Social Studies ภาคเรียน 1/2566

สิริรัตน์ บำรุงกรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-315-Food Engineering-2566

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Module - Operations Management in Food Industry (2566)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-231 Metal Packaging Technology 66

พรสถิตย์ สุขชู
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-311 Pulp and Paper Technology_2023

วรัญญู ศรีเดช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

441-301 Managerial Accounting ภาคเรียน 1/2566

ดร. รัญชิดา สังขดวง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

434-424 SEMINAR IN ASEAN ECONOMY 1-2566

Assoc.Prof. Awang LANUI
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books