มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


857-431 SME entrepreneurship

กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-433 Bakery Technology-2563

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-201 Basic Computer Aided Design in Food-industry (2_2563)

อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

477-201 (01) Computer Programming (1/62)

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Test ท16101-ภาษาไทยป.6/1 ครู-นักเรียน (สตูล)

นาย วุฒิพงศ์ หว่านดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-316 Food Engineering Lab-2563 (sec 02)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-316 Food Engineering Lab-2563 (sec 01)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ท16101-ภาษาไทยป.6/2 ครู-นักเรียน

นาย วุฒิพงศ์ หว่านดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Test ท16101-ภาษาไทยป.6/1 ครู-นักเรียน (เชียงใหม่)

นาย วุฒิพงศ์ หว่านดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

test class 3/15/21 (Cloned)

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


460-541 การจัดการตลาด2/2556

ผศ. ยุพาวดี สมบูรณกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Prrinting Technology 2020

วรัญญู ศรีเดช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Events Management 2-63

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

441-309 Marketing Management 2/2563

ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-252 หลักการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ 2/2563

ลดาวัลย์ สงทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

QA

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Risk Management for MICE Industry 2-63

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Principles of food industrial management

กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-412 Plant design 1/2564

บุษวรรณ หิรัญวรชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)