มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


425-336 Modern Japan

ณปรัชญ์ บุญวาศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกแรกเกิดและผดุงครรภ์ 1 (999-394)

นางสาว ฉมาพร หนูเพชร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สหกิจ 64

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-252 หลักการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ 2/2564 (ลดาวัลย์)

ลดาวัลย์ สงทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

testค16101-คณิตศาสตร์ป.6/1 ครู-นักเรียน (ระยอง)

นาย วุฒิพงศ์ หว่านดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Engineering Lab-2564 (sec 02)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Engineering Lab-2564 (sec 01)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

SMEs entrepreneuship in food industry

กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-321/857-323 Experimental Design for Agro-Industry (1-2564)

Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-101 หลักเคมีอาหารพื้นฐาน (Principle of Food Chemistry)

นางสาว ดาริกา อวะภาค
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Processing I กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร I

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-323 Rubber Technology (2/2564)

Thummanoon Prodpran
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-324 ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System)

นางสาว ดาริกา อวะภาค
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-102 Principles of Food Chemistry Laboratory

นางสาว ดาริกา อวะภาค
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-325 Quality Assurance in Agro-Industry & 850-341 Food Quality Control and Assurance (2-2564)

Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-202 Food Industry Processing and Engineering 1

บุษวรรณ หิรัญวรชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศึกษาดูงานในด้านวัสดุและบรรจุภัณฑ์

วรัญญู ศรีเดช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PROJECT IN BUSINESS INFORMATION SYSTEM I (1/64)

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-252 หลักการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ 2/2564

ลดาวัลย์ สงทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-252 หลักการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ 2/2564

ลดาวัลย์ สงทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)