มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


Destination Management

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-321/857-323 Experimental Design for Agro-Industry (1-2564)

Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

225-331 Quality Control SEC02 1/2564

นาย นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

227-534 Computer Simulation and Optimization

นาย นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-342 Printing Technology 2021

วรัญญู ศรีเดช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

225-331 Quality Control SEC01 1/2564

นาย นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-404 Food Processing

Thawien Wittaya
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-323 Rubber Technology (2/2564)

Thummanoon Prodpran
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-322 Biopolymer and Polymer Processing (1/2564)

Thummanoon Prodpran
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PBL22202-อบรมการเสริมหนุนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ClassStart ปีการศึกษา2564 วิทยากร-ครู

นาย วุฒิพงศ์ หว่านดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงเรียน....

441-442 Tourism Management 1/2021

Rudsada Kaewsaeng-on
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

HUMAN-COMPUTER INTERACTION (1/64)

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เตรียมสหกิจศึกษา (1/64)

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-391

นางสาว ดาริกา อวะภาค
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จรรยาบรรณทางการเงิน

SANSANEE SANGSUWAN
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Cooperation Education I (1/64)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-231 Metal Packaging Technology 64

พรสถิตย์ สุขชู
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food processing and Packaging

Thawien Wittaya
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

INTRODUCTION TO PROGRAMMING IN BUSINESS (1/64)

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-415 Application of Automation in Food Industry (1_2564)

อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)