มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


MICE Management Internship

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

WIL 2565-2566

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-415 Automation in food Industry (2/2565)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Automation in Food Industry (1-2565)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เศรษฐศาสตร์การจัดการ2

Pasakorn Thammachote
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

434-424 SEMINAR IN ASEAN ECONOMY 1-2566

Assoc.Prof. Awang LANUI
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทความวิจัย

Assoc.Prof. Awang LANUI
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-322 (QC-QA in Food Industry) (1-2566)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-314 Machinery and Equipment in Food Industry and Maintenance (1-2566)

Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-412 Plant design in food industry _ 2565

บุษวรรณ หิรัญวรชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Engineering Lab (01)-65

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-111 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

225-232 Engineering Statistics II

นาย นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-252 หลักการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ 2/2564 (ลดาวัลย์)

ลดาวัลย์ สงทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-325 Quality Assurance in Agro-Industry & 850-341 Food Quality Control and Assurance (2-2564)

Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-324 ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System)

นางสาว ดาริกา อวะภาค
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Engineering Lab-2564 (sec 02)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Engineering Lab-2564 (sec 01)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Sensory Evaluation Lab (อ.ดุสิดา)

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-314 Machinery and Equipment in Food Industry and Maintenance (2-2564)

Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books