มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


Food Engineering Lecture (1/65)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-322 (QA-QC in Food Industry) (2/2564)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-314 Machinery and Equipment in Food Industry and Maintenance (2-2564)

Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

SMEs (2-2565)

Rudsada Kaewsaeng-on
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พยาธิสรีรวิทยา (993-211)ปีการศึกษา 2565

นางสาว ฉมาพร หนูเพชร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Destination Management

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Venue and Facility Management

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-312 Production Planning and Inventory Management in Food Industry (1-2565)

Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-231 Metal Packaging Technology 65

พรสถิตย์ สุขชู
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-311 Pulp and Paper Tech

วรัญญู ศรีเดช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

444-202 Social Welfare and Human Security ภาคเรียน 1/2565

สิริรัตน์ บำรุงกรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

444-416 Human Trafficking and Social Work ภาคเรียน 1/2565

สิริรัตน์ บำรุงกรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

441-203 Accounting ภาคเรียน 1/2565

ดร. รัญชิดา สังขดวง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-493 Preparedness cooperative education/850-491 Cooperation Education I (1/65)

ลดาวัลย์ สงทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-404 Food Processing

Thawien Wittaya
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-322 Biopolymer and Polymer Processing (1/2565)

Thummanoon Prodpran
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

WIL Subject (857-314,857-323)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

225-502 Smart Operations Management (1/2565)

นาย นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Risk and Crisis Management for MICE Industry

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-452 Selected Topic II (Digital Technology for Food Industry) (1-2565)

Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)