มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


857-322 (QC-QA in Food Industry) (2/2566,1/2567)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักสูตรการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร

Admin adcet PSU Thanaporn
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

427-102-Group 1-2-66

ผศ.ดร. บัณฑิต ไกรวิจิตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

CWIE Manage20 (2565-2566)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักสูตรการออกแบบการทดลองเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

Admin adcet PSU Thanaporn
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Digital Technology for Food Industry (2-2566)

Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


427231สังคมวิทยากฏหมาย2/66

มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Unit Operation I Lab (01)-66

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Unit Operation I Lab (02)-66

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Engineering Lab (02)-66

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Engineering Lab (01)-66

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Quality Control and Assurance-66 ( สาขา Food Sci & Tech)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Quality Control and Assurance-66( สาขา Packaging)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Data Analytic for Decision Making in Food Industry (2566-2)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-392 Academic Presentation & Public Speaking 66

พรสถิตย์ สุขชู
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

441-305 Taxation ภาคเรียน 2/2566

ดร. รัญชิดา สังขดวง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-342 Food quality attributes and evaluation

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-111 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Unit operation I

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books