มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


478-304 & 478-404 EVENTS

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทความวิจัย

Assoc.Prof. Awang LANUI
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

859-513 TECH COMM NUTRA FUNC FOOD

Thawien Wittaya
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

460-105 Software App

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

477-310 HUMAN-COMPUTER INTERACTION

ศร นามศรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

900-001

นาย สุวัฒน์ อัครบวร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

460-104 Principles of Finance

กลางใจ แสงวิจิตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

344-411 วิทยาการเข้ารหัสลับเบื้องต้น (2/2562)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-101 Principles of Food Chemistry (2-2562) & 857-102 Principles of Food Chemistry Laboratory (2-2562)

Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

460-302 INFORMATION TECH FOR MANAGE (2/62)

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-221 Structure & properties of biopolymer & polymer-2-2562

พรอุษา จิตพุทธิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

477-304 Information Technology Security and Risk Management (2/58)

ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

477-203 Human Factors in Information System 2/58

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

763-140 Organisation and Management in Islam

ธวัช นุัยผอม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Section 02 for 460-302 Information Technology for Management

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Section 01 for 460-302 Information Technology for Management

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Section 02 of 472-106 Software Application in Business (2/58)

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Section 01 of 472-106 Software Application in Business (2/58)

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

472-390 Management Information System (2/58)

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

477-202 Computer Platform Technology (2558)

ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)