มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาทั้งหมด


เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี2

นางสาว วสุนธรา สุตโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ระบบสนับสนุนนการตัดสินใจ

อาจารย์ รัชดาภรณ์ อมรชีวิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน

กอรวี ศิริโภคาภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กฎหมายและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์

กอรวี ศิริโภคาภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบริหารการพัฒนา

ดร. วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ฺีBusiness English II (Friday)

นาง ทันทิวา เหนียวจันทึก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

54-2 การจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้าน (พฤหัส บ่าย 772)

ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

54-2 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (พฤหัส เช้า 771)

ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

54-2 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (พุธ เช้า 770)

ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

English Conversation for Public Administration

นาง ทันทิวา เหนียวจันทึก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Business English II (Wednesday)

นาง ทันทิวา เหนียวจันทึก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Business English

นาง ทันทิวา เหนียวจันทึก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

54-2 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (จันทร์บ่าย 762)

ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

54-2 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (จันทร์เช้า 761)

ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เทคโนโลยีซอฟต์แวร์(ป.โท 519)

ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Test มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

นาย ชัยวิวัฒน์ พิทักษ์สฤษดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

นโยบายสาธารณะและการวางแผน

ดร. วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ดร. วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

นโยบายสาธารณะ

ดร. วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books