วิชาทั้งหมด


3106-2004 ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

นาย อรรถพล เพชรห้วน
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

THB60-332

onanong cheablam
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ฮักตนเอง

นาย ทศวัฒน์ โพธิ์ชัย
โรงเรียนกำแพง

ระบบบัญชี 62 กลุ่ม เสาร์ อาทิตย์

นาง นพรัตน์ สุวรรณโณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

441-203 Accounting 1/2562

ดร. รัญชิดา สังขดวง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ท 14101

ปุณณาณี เจ๊ะหนุ่ม
โรงเรียนบ้านโกตา

ท16101 ภาษาไทย

นาง จันทกานต์ ฝาหละเหย็บ
โรงเรียนอนุบาลมะนัง

การพัฒนาเศรษฐกิจ2-62

ผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ม.ต้น

นางสาว จรรยา ทวีรส
กศน.ตำบลถ้ำทองหลาง

ภาษามลายู/Bahasa Melayu ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ภาคเรียนที่2/2562

Miss Kasmining Baka
โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ม.ปลาย สค 31001

นางสาว ภาสินี รักเมือง
กศน.ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา

001-101 อาเซียนศึกษา

นาย สุวนนท์ ชูจันทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์

นางสาว สุภาพร พลภักดี
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ

ภาษาไทย 1

นางสาว รังสิยา พวงจิตร
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

นาย ประสบสุข สุขประเสริฐ
โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง

แกะสลักเทียน

วิชาญ เหลาฉลาด
โรงเรียนด่านอุดมศึกษา

3214-2006 การจัดการการขนส่ง

นาย ชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

อ16101-ภาษาอังกฤษป.6/2 ครู-นักเรียน

นาง ละอองทิพย์ จันทวิลาศ
โรงเรียนอนุบาลมะนัง

ฟิสิกส์ ว32201

นาย จาตุรงค์ พรหมสถิตย์
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)