วิชาทั้งหมด


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายสมศักดิ์ ศรีรักษา
โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"

การขายเบื้องต้น 2 บช.

วีระนุช มองอินทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

วิทยาศาสตร์น่ารู้

วราภรณ์ งามสมโสด
โรงเรียนนครหลวงง (พิบูลประเสริฐวิทย์)

OOP258-sec4

อาจารย์ วุฒิพงษ์ เรือนทอง
มหาวิทยาลัยนเรศวร

762-301 Teachership

ซัมซู สาอุ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชีววิทยาของแมลงท้องถิ่น Biology of Local Insects

Dr. HASAN DAUPOR
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อนุบาล2

นางสาว เสาวลักษณ์ อุตราศรี
โรงเรียนภาวนาพิมณฑ์พิทยา

ปรับพื้น บช บริหาร

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

sejarah

อามีน ดือราเซาะ
temaju

การวัดและประเมินผลการศึกษา (ค.5718ข)

นาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสา
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

พัฒนาการของเด้กปฐมวัย

นุรฟิตตรี หะยีดารียอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ภาคปกติ

สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การเรียนฟิสิกส์ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ธวัชชัย พันธ์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์ ปวช.2 MEP 2559

นาง เพ็ญศรี สมเวที
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ทลบ.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสหัสทีปต์ ถนอมพันธ์

วิทยาศาสตร์ ป.5

supansa yoirak
โรงเรียนวัดอภยาราม

การเมืองการปกครอง

นิรัชดา พร้อมสมุทร
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การศึกษาวงจรและการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ #ต.คพธ.561

วรรัตน์ จงไกรจักร
มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต

441-423 Ethics for Administrator ภาคเรียน 2/2559

ภัทรอร เวสารัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)