มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิชาทั้งหมด


BCOM1102 SEC01k (2/62)

พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การพัฒนาเศรษฐกิจ2-62 (update 11/11/2019)

ผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การพัฒนาเศรษฐกิจ2-62

ผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การพัฒนาเศรษฐกิจ2-62

ผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 5501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ผศ. ศันทนี คุณชยางกูร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ED 3802 การฝึกปฎิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (24)

ผศ.ดร. สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ED 3802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (17)

ผศ.ดร. สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 3201 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (07)

ผศ.ดร. สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 4208 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) (01)

ผศ.ดร. สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ETI 1101 Sec61

อาจารย์ แสงจันทร์ เกษากิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ED 5501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (06)

ผศ.ดร. สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

BCOM 1102 SEC01 (2/62)

พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ฺBCOM4903 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2-62 Section 01

วลัยพร สุพรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ฺBCOM4903 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2-62 Section 01

วลัยพร สุพรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

CI 4607 วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 2 Sce02

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

CI 4607 วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 2 Sce01

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EC 4902 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

BCOM1201 SEC03 (2/61)

พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

BCOM1201 SEC01 (2/62)

พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)