มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิชาทั้งหมด


ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸💛💐 จ. 63 #Sec.55+56 🍋🍋 ศ. 13.30 น. (2-2564)

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การพัฒนาเศรษฐกิจ2-64

ผศ.ดร. สมบัติ (Sombat) สิงฆราช (Singkharat)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

COM 5101 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา Computer for Graduate Studies

นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ED 5502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (ส.13 - 17 น.)

Sirinnicha Punchaariyakun
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การพัฒนาท้องถิ่น

ผศ.ดร. สมบัติ (Sombat) สิงฆราช (Singkharat)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาคเรียน 1/61

ผศ.ดร. สมบัติ (Sombat) สิงฆราช (Singkharat)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ED 5701 การประกันคุณภาพการศึกษา (ส.8 - 12 น.)

Sirinnicha Punchaariyakun
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หลักสูตรและการสอน

อาจารย์ รัฐศาสตร์ สุขสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 2101-62 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (พฤ.8.30 - 12.30 น.)

Sirinnicha Punchaariyakun
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 2101-62 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ศ.8.30 - 12.30 น.)

Sirinnicha Punchaariyakun
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 2101-62 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ศ.13.30 - 17.30 น.)

Sirinnicha Punchaariyakun
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เศรษฐกิจไทย1-61-2

ผศ.ดร. สมบัติ (Sombat) สิงฆราช (Singkharat)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 4101-60 การประเมินโครงการทางการศึกษา (พ.8.30 - 11.30 น.)

Sirinnicha Punchaariyakun
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 4101-60 การประเมินโครงการทางการศึกษา (จ.8.30 - 11.30 น.)

Sirinnicha Punchaariyakun
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


การพัฒนาเศรษฐกิจ2-62 (update 11/11/2019)

ผศ.ดร. สมบัติ (Sombat) สิงฆราช (Singkharat)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)