มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิชาทั้งหมด


EC 4601 การจัดบริการค่ายวิชาการทางการศึกษาปฐมวัยแก่ชุมชน Sec 1

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EC 4601 การจัดบริการค่ายวิชาการทางการศึกษาปฐมวัยแก่ชุมชน Sec 2

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EC 3307 ภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย Sec1

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EC 3307 ภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย Sec2

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EC 3305 ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย Sec 2

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

BCOM3601 SA SEC01k (1/63)

พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

DIGI1102 SEC01 (1/63)

พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ห้องเรียนทดลอง

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

BCOM3601 SA SEC02 (1/62)

พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

BCOM1201 SEC01 (3/62)

พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ED 1101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู (Sect.69) ... ภาคเรียนที่ 1/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ACC 32031 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3-62

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การใช้งาน MoodleCMRU

Mrs. Pornpimon Kaewfoongsungsi
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การพัฒนาเศรษฐกิจทดสอบบทที่ 4

ผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

BCOM3601 SA SEC02 (1/59)

พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การจัดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ

ผศ.ดร. กาญจนา สุระ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิชา EC 3307 ภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย Sec01

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

นาย วรวุฒิ ทาอุโมงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EC 1401 การจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย Sec02

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)