มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชาทั้งหมด


การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์(บ่าย)

รุจิลาภา เจริญเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การจัดการธุรกิจด้วยคอม (พฤหัส เช้า)

รุจิลาภา เจริญเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MBC0301 การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ สฏ.1724.121

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ป.บัณฑิต รุ่นที่ ๑๕ กลุ่ม ๒

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ป.บัณฑิต รุ่น ๑๕ กลุ่ม ๔

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MBC2101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 56093.122 บัญชี

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การโปรแกรมขั้นสูง

รัตยากร ไทยพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(วันจันทร์)

รุจิลาภา เจริญเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สฎ.1814.121 คอมธุรกิจฯ4 ปี พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การประกันคุณภาพการศึกษา บริหารการศึกษา 2558/1

อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การบริหารจัดการชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ภาษาไทย กลุ่ม๑ ๑/๒๕๕๘

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ภาษาไทยกลุ่ม ๒การจัดการชั้นเรียน ๑/๒๕๕๘

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MBC0301 การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ สฏ.1719.122

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MBC2101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 56084.124 บัญชี

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MBC0601 56081.121 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MBC0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ

รุจิลาภา เจริญเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รุจิลาภา เจริญเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพ ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2558

อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

฿200.00 -40.5%
฿165.00 -7.88%
฿101.00 -34.65%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)