??????????????????????????

วิชาทั้งหมด


SWU141 (B09) 2/2557 INFORMATION LITERACY SKILLS

กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU141 (B05) 2/2557 INFORMATION LITERACY SKILLS

กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

POSITIVE FLIPPING

พัชญ์ชิสา อภิกุลวราศิษฐ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บาบา

กานต์ทิตา อนันตะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บาราเฮาะ001

แวรอมลี แวบูละ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

swu 366

ฐิตาภา เงาโสภา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิชา ทน 251คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อการสอน (Computer for Media Production)

นาง แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

f

กรพล แซ่โค้ว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU 351 1-57

นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU141 INFORMATION LITERACYSKILLS B09

อาจารย์ จาริณี มาเวหา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ED 381 Media Innovation and Information Technology for Educational Communication 1/2557

นาง แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ED 281 การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (1/2557)

นาง แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU 353 1-57

นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

swu112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์ เทอม 1 ปี 2557

สิริชญา คอนกรีต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์

อาจารย์ ดร. จอย ทองกล่อมสี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

IC 261 Communication Management

อาจารย์ ดร. จอย ทองกล่อมสี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

IC 441 Communication for Health in Risk

อาจารย์ ดร. จอย ทองกล่อมสี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU 365 1-57

นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

swu366_B02_1_2557

ณัชวดี จันทร์ฟอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

swu351_B10_1_2557

ณัชวดี จันทร์ฟอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)