มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิชาทั้งหมด


สารสนเทศสำหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ปี 1 (1/2562)

รัตติภรณ์ บุญทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาการธุรกิจสุขภาพ

รัตติภรณ์ บุญทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข (วันจันทร์ กลุ่ม 1)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อยู่ดี กินดี มีสุข (1/2562 วันจันทร์ กลุ่ม 3)

นฤมล ทองมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อยู่ดี กินดี มีสุข (1/2562) วันจันทร์ กลุ่ม 2

จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อยู่ดี กินดี มีสุข (1/2562 วันจันทร์ กลุ่ม 4)

ดร. ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กินดี อยู่ดี มีสุข (1-2562 วันจันทร์) กลุ่ม 5

รัตติภรณ์ บุญทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อยู่ดี กินดี มีสุข (1/2561)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1105101 จิตวิทยาสำหรับครู - ภาษาอังกฤษ รหัส 62

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1105101 จิตวิทยาสำหรับครู - ประถมศึกษา รหัส 62

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1105202 จิตวิทยาสำหรับครู-ภาษาอังกฤษ รหัส 61

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1105202 จิตวิทยาสำหรับครู-ภาษาไทย รหัส 61

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ (5100113 ) 1/2562

นาย รัฐชาติ กาญจนภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การพัฒนาหลักสูตร กลุ่ม 06 สังคมศึกษา ปี3 ภาคเรียน 1/2562

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การพัฒนาหลักสูตร กลุ่ม 09 การสอนอิสลามศึกษา ปี3 ภาคเรียน 1/2562

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การพัฒนาหลักสูตร กลุ่ม 14 ภาษามลายู ภาคเรียน 1/2562

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การพัฒนาหลักสูตร กลุ่ม 17 การสอนอิสลามศึกษา ปี4 ภาคเรียน 1/2562

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4173405 ธุรกิจและกฎหมายการเกษตร รหัส 59 (1/2562)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4140309 ธุรกิจและกฎหมายการเกษตร รหัส 60 (1/2562)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คอมพิวเตอร์

นาย ธวัชชัย ปราณขำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)