มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิชาทั้งหมด


จิตวิทยาสำหรับครู

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 01 2/2564 วันพฤหัสบดี

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 02 2/2564 วันอังคาร

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ(การค้ากลุ่มA) 2/2564

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ 2/63

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 01 1/2564 วันอังคาร

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปรัชญาการศึกษา (สังคมศึกษา)

อาจารย์ ดร.กอเดช อ้าสะกะละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 02 1/2564 วันพุธ

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1102101 การพัฒนาหลักสูตร 2/64

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาชีวเคมี

อุบล ตันสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4101117 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Fundamental Physics)

darika jaaoh
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books