มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิชาทั้งหมดการแปลเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สัทศาสตร์และสัทวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักและวิธีการแปล

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สัมมนา ปัญหาพิเศษ (2/2561)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การจัดการฟาร์มและการบริหารธุรกิจปศุสัตว์

นางสาว สุวรรณา ทองดอนคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การผลิตโคเนื้อ-โคนม

นางสาว สุวรรณา ทองดอนคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิเคราะห์อาหารสัตว์

นางสาว สุวรรณา ทองดอนคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์

เกตวรรณ บุญเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โรคและการสุขาภิบาลสัตว์

เกตวรรณ บุญเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 2/2562 (วันอาทิตย์ กลุ่ม 2)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 2/2562 (วันอาทิตย์ กลุ่ม 1)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 2/2562 (วันจันทร์ กลุ่ม 2)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)