มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิชาทั้งหมด


ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 01 2/2564 วันพฤหัสบดี

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 02 2/2564 วันอังคาร

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 23 2/2564 วันอาทิตย์

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปรัชญาการศึกษา (สังคมศึกษา)

อาจารย์ ดร.กอเดช อ้าสะกะละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 01 1/2564 วันอังคาร

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


สัทศาสตร์และสัทวิทยาสหรับครูภาษาอังกฤษ

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักภาษาสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 02 1/2564 วันพุธ

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1102101 การพัฒนาหลักสูตร 2/64

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาชีวเคมี

อุบล ตันสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักเคมี

อุบล ตันสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4101117 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Fundamental Physics)

darika jaaoh
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

Sunwanee Jijai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)