วิชาทั้งหมด


การประยุกต์ใช้ดิจิทัลคอนเทนต์

ดร.สิริกร กรมโพธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

857-323 FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

นางสาว ดาริกา อวะภาค

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6 ห้อง 1

นาง จันทร์เพ็ญ จินกระวี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่

EDP 1101 ความเป็นครู (Sect.58) ... ภาคเรียนที่ 2/2566

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


Animate ม.5/2-ม.5/11

ทัศนพร วิบูลย์อรรถ
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ว33295 วิชาการจัดการฐานข้อมูล ม.6/2-6/11 ปีการศึกษา 2566

6609 ครูสุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

EDP 1101 ความเป็นครู (Sect.53) ... ภาคเรียนที่ 2/2566

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

GESC101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า (นิติศาสตร์)

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นECON1103sec05

ผศ.ดร. สมบัติ (Sombat) สิงฆราช (Singkharat)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2/66 พฤติกรรมจัดการเรียนรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนางานด้านการเกษตร

นาย อุดร จิตจักร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


NO1 การถ่ายภาพและวิดีโอเพื่อผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับงานธุรกิจ

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


441-308 Business Research Methodology ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ภัทรอร เวสารัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Food Engineering Lab (02)-66

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸 sec.51-52 🍊 คพ. 65 🍏🍒 พฤหัส 8.30 #ฺB301

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิทยาศาสตร์ ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปี 66

นาย ธีรวัฒน์ ทองเสนอ
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์
โรงเรียนศรีนครินทร์วิยานุเคราะห์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books