วิชาทั้งหมด


์NW (อา.บ่าย)

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

S01 สุนทรี 1/63 อาทิตย์ 13.00

ไม่ต้องใส่ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจดิจิทัล Sat 2/2563

อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

6001301 ระเบียบวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2/63

อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี By Kru Ploy

นางสาว ญานิกา มุสิกะ
โรงเรียนโกมลวิทยาคาร

63-2 4953503-60 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการประยุกต์ [ภาค ปกติ+กศ.บป.]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การบัญชีต้นทุน2611848001

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

BIS0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ (N05/2-63)

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Exhibition Management 2-63

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

427-417 Juvenile Delinquency 2/63

มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

GE10405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน เทอม2/2563 sec.1

อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส31104 ประวัติศาสตร์ ห้อง 7

ว่าที่ร.ตหญิง กัญณภัทร ชัยกานต์กุล
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

2/63 (104) ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

M4/1 English Supplementary (E31201)

Teacher Liam
โรงเรียนบุญวัฒนา

INFO211 อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีเว็บ 23/31

Thongrob Auxsorn
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (ม.4/1)

นาย ชุมพล ทองอันตัง
โรงเรียนพรเจริญวิทยา

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸💛 ภาษาอังกฤษ.62 #Sec.54 🍄 พฤ.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ม.1 ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ เพิ่มเติม 1 เทอม2/2563

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

2/63_ศ.เช้า-การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ม.6/3 ปี 63

นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
โรงเรียนปทุมวิไล

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)