วิชาทั้งหมด


การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา หมู่1-2 รหัส 60 คอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช ทองนาค
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 (อ32201) ม.5/5

นางสาว ปรียาภรณ์ จงจิตกลาง
โรงเรียนบุญวัฒนา
พ.1-4 ปกติ 1/63 ตลาด60ก.2 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

1201 301 Models and Application in Management Science 1/2563 กลุ่ม 2

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ส31102 ประวัติศาสตร์ ห้อง 14

ว่าที่ร.ตหญิง กัญณภัทร ชัยกานต์กุล
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

วิชาวิจัยทางการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ (M.Ed.รุ่นที่ 9)

รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

INFO113 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ (Computing Platform Technology) - 633

Thongrob Auxsorn
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กลุ่ม A วิชาวิทยาการคำนวณ ม.6 ว33191 ปีการศึกษา 2563 (6/2, 6/3, 6/4, 6/6, 6/8, 6/9, 6/10)

3306 สุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ส31102 ประวัติศาสตร์ ห้อง 12

ว่าที่ร.ตหญิง กัญณภัทร ชัยกานต์กุล
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

478-304 & 478-404 EVENTS 1/2563

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1201 301 Models and Application in Management Science 1/2563 กลุ่ม 1

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพาะพันธุ์ปัญญา 2 ห้อง 1-63

เดชมณี เนาวโรจน์
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์

การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 1/2563

อาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เทคโนโลยี (ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ) ม.4/17

นางสาว พิสุดา ธิบูรณ์บุญ
โรงเรียนบุญวัฒนา

วิทยาการคำนวณ416

นาง อุไลรัตน์ หมั้นทรัพย์
โรงเรียนบุญวัฒนา
โรงเรียนบุญวัฒนา

เคมี ว31221

นางสาว ชนิสรา จิณะไชย
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)