วิชาทั้งหมด


ม13201-ภาษามลายูป.3/1ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว อลาวีย๊ะห์ มะสมัน
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ว11201-สนุกกับวิทยาศาสตร์1 ป.1/MEP ครู-นักเรียน

นาง เนตรชฎารัตน์ สงด้วง
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ค23101-คณิตศาสตร์ม.3ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นาง นางสุนันท์ เมืองปาน
โรงเรียนอนุบาลมะนัง

ว11101-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1/2 ครู-นักเรียน

นาง เนตรชฎารัตน์ สงด้วง
โรงเรียนอนุบาลสตูล

วท 6000104 เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล(อาทิตย์-เช้า-1-64-ปกติ)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ืท12101-ภาษาไทยป.2/1ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นาง จิราภรณ์ พรหมสุทธิ์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

Foundation of Psychology กลุ่ม 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

264-420 Project in Counseling Psychology and Guidance

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

268-413 Independence Study (การศึกษาอิสระ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


Foundation of Psychology กลุ่ม 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ITM240 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีเพื่องานธุรกิจ อังคาร คาบ 6-9 เทคโน-ธุรกิจ/63 ก.1

ผศ. พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ว16101-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป.6/3ปีการศึกษา2564ครู-นักเรียน

นางสาว สุนทรี โกวิทพิทยาการ
โรงเรียนอนุบาลสตูล

นโยบายสาธารณะ

tukta srichaisuwan
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การบริหารอุตสาหกรรม ป.ตรี ทลบ. (กบ.201) [วันเสาร์ คาบ7]

ครู นิอร น้ำใจดี
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

1/64 ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน กลุุ่ม 501

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ED 5502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 🍄🍊 ป.63.04 🍒 เสาร์. 8.30 น.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประวัติศาสตร์ไทย 4/10 ครูเพ็ญประภา

นาง จุฑาทิพย์ ชะนะ
โรงเรียนบุญวัฒนา

ประวัติศาสตร์ไทย 4/12ครูเพ็ญประภา

นาง จุฑาทิพย์ ชะนะ
โรงเรียนบุญวัฒนา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)