วิชาทั้งหมด


63-2 4954902-60 + 4954903-60 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ [ภาคปกติ] (นิเทศ)

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปรัชญาการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรา เดชโฮม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หลักสูตรการจัดทำ google forms เพื่อการบริหารงานสถานศึกษา

สุรชัย ไผ่ตง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

เคมี-3 (หลักสูตร พ.ศ.2560)

นาย เลอเกียรติ จันธิมา
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

857-431 SME entrepreneurship

กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2/63 (104) ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2/63 (201) ภาคค่ำ ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

061304 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่่อสารและสื่อประสม (P10)

ดร.สิริกร กรมโพธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน (Learning and Class Management) กลุ่ม 631/3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คอมพิวเตอร์ ม.3

นาย ณรงค์ กะวิเศษ
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

สังคมศึกษา ม.3

นาย ณรงค์ กะวิเศษ
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

การบัญชีชั้นกลาง1622828002

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิทยาการคำนวณ ม.3

นาย ณรงค์ กะวิเศษ
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

คอมพิวเตอร์กราฟิก ม.4/5 ปี 2/63

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

หลักสูตรการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

นางสาว นางสาวศศิธร นาคดิลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

ส-อ2/63เทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Statistics and Research Methods in Information Technology, 2/2562 Group 2

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักสูตร test

นางสาว สุปราณี เทียบโพธิ์ สพป.อด.2
สพป.อด.2

คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน 2 ม.4/5 ปี 2/63

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

D11คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรา เดชโฮม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)