วิชาทั้งหมด


ศ23102 ดนตรี4 3/4

นางสาว มลิวัลย์ แสงลี
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

ท12101-ภาษาไทยป.2/3ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว ศศิธร เดชานนท์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน621828

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ว13101-วิทยาศาสตร์ป.3/5ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว นูริศา บาฮา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ศ21101 ดนตรี 1 ห้อง101

นางสาว ศศิธร ปานเพชร
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

ท13101-ภาษาไทยป.3/5ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว ปิยะลักษณ์ นวลแสง
โรงเรียนอนุบาลสตูล

วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Sittigon Nathanri
โรงเรียนบ้านหนองหลัก
โรงเรียนบ้านหนองหลัก

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.3

Si_Ri -
โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา

การบัญชีต้นทุน 1 นักศึกษาภาคปกติ631848001

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Pathophysiology (พยาธิปีกศ. 64)

นางสาว ฉมาพร หนูเพชร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (LAB)

ศุภกร นาควิจิตรไพฑูรย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชั้นอนุบาลปีที่3/5 ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว พิชาภรณ์ แก้วขาว
โรงเรียนอนุบาลสตูล

การจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1-64

นางสาว รุจิเรข บุญกาพิมพ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


Destination Management

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ท16101-ภาษาไทยป.6/mepปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นาง วนิดา ศิริวัฒน์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

English for Communication E31204 M4/15

Ms 47 Marina Sherpa
โรงเรียนบุญวัฒนา ๒

กจม63ศุกร์บ่าย

taweesit sasadoh
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

COMMUNICATIVE ENGLISH P1/2

Miss Maricel Labucay
โรงเรียนอนุบาลสตูล

งานเครื่องยนต์ดีเซล ปวช.2 กลุ่ม 8

สุพงษ์ ใจปา
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)