วิชาทั้งหมด


RBL13-โครงงานฐาานวิจัยป.3/2ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว สุณิสา เกปัน
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ค11101คณิตศาสตร์ป.1/3ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว ปราณี อาหลี
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ม11201-ภาษามลายูป.1/3ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว อลาวีย๊ะห์ มะสมัน
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ศ11101-ดนตรีป.1/3ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว สุริยา จันโสด
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ท13101-ภาษาไทยป.3/2ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว ปิยะลักษณ์ นวลแสง
โรงเรียนอนุบาลสตูล

2/2564 ข้อมูลการเรียนการสอนออนไลน์

นาง จาริณีย์ ชูแก้ว
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

คณิตศาสตร์ ค 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นาย ธีรวัฒน์ ทองเสนอ
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์
โรงเรียนศรีนครินทร์วิยานุเคราะห์

ค13101-คณิตศาสตร์ป.3/3ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว ฮาบีบ๊ะ นาฮุดา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

วิทยาศาสตร์ ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นาย ธีรวัฒน์ ทองเสนอ
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์
โรงเรียนศรีนครินทร์วิยานุเคราะห์

การวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้ 2/2564

อาจารย์ กมลวรรณ เพชรศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

501 ส32102 สังคมศึกษา 4 (2/2564)

นาง ศิริพร เกิดจันทร์
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

502 ส32102 สังคมศึกษา 4 (2/2564)

นาง ศิริพร เกิดจันทร์
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

ค15101-คณิตศาสตร์ ป.5/4 2564 ครู-นักเรียน

นางสาว สุวิชา ขวัญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ค15101-คณิตศาสตร์ ป.5/5 2564 ครู-นักเรียน

นางสาว สุวิชา ขวัญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ค15201-เสริมคณิตศาสตร์ ป.5/mep 2564 ครู-นักเรียน

นางสาว สุวิชา ขวัญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ว33293 วิชาการจัดการฐานข้อมูล ม.6/5 ปีการศึกษา 2564

6832 สุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย


ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ(การค้ากลุ่มA) 2/2564

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ท11101-ภาษาไทย ป.1/3ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว ปราณี อาหลี
โรงเรียนอนุบาลสตูล

RBL11201-โครงงานฐานวิจัยป.1/3ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว ปราณี อาหลี
โรงเรียนอนุบาลสตูล

฿209.00 -44.38%
฿199.00 -24.62%
฿6,900.00 -51.45%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)