วิชาทั้งหมด


3093204 สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ 1-2565

ผศ. ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ง33201คอมพิวเตอร์ 5 ม.602

นาย เจริญ เรืองรอง

m6-3ออกแบบเทคโนโลยี1/65

ณัฐพล ปิ่นเขียน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

วิธีวิทยาการถ่ายทอดความรู้

นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 1/2565

อาจารย์ กมลวรรณ เพชรศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

993-323 Pediatric Nursing

จิตรลดา พิริยศาสน์

ECON1103-63 sec04

ผศ.ดร. สมบัติ (Sombat) สิงฆราช (Singkharat)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

441-324(441-421) International Human Resource Management 1/2565

ภัทรอร เวสารัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สัมมนาการบัญชีการเงิน หมู่เรียน 6328280021ภาคพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การออกแบบเทคโนโลยี ม.5/1-5/12

ทัศนพร วิบูลย์อรรถ
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การงานอาชีพ 1 ม.5/2

นาย บุญมี โอทอง
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)


9011204 : ทักษะการรู้สารสนเทศ

Prayat Chuaingan
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

2/2564........268-310 Instructional Psychology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


ความหมายของสื่อการสอน

นางสาว นวลฉวี เทียบสี
สถาบันการพลศึกษา

1_65 BIT 3225 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

อาจารย์ กัลยา รัตนศิวะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

เคมี 1 (ว 30221) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2/2565

นาย ชุมพล ทองอันตัง
โรงเรียนพรเจริญวิทยา

Thinking for Life Changing

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Fruit and Vegetable Technology/เทคโนโลยีผลไม้และผัก 2565

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)