วิชาทั้งหมด


800Acc for Bus. Manage.

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


1/67 การภาษีอากร

อ.มาลีรัตน์ สาผิว
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

850Acc for Bus. Manage.

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ว30192 การออกแบบเทคโนโลยี ม.5/1-ม.5/9

ทัศนพร วิบูลย์อรรถ
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

CWIE Manage20 (2565-2566)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ(คธ.3/1)

นาย ปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง
วท.พัทยา

ชีวสถิติทางสาธารณสุข 1/67

อาจารย์ ดร. กิจปพน ศรีธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 1/67

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

850Acc for Bus. Manage.

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


ห้องเรียน เทคโนโลยีการศึกษา

นาย อดุลย์ ภัยชำนาญ
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

Unit Operation II Lab (sec 01)-67

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3091202:โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 1/2567

ผศ. ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


3093204 สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ 1-2567 Sec 1

ผศ. ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ความมั่นคงบนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 3201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ sec.60 ชว.65+ sec. 61 ค.65.1 ? พฤ 13.30-17.30

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

องค์การและการบริหารงานคุณภาพ

นาย ปวิน จิตรชญานรากุล

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books