วิชาทั้งหมด


สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ 3/2565(เสาร์ 06.00 - 12.00)

อาจารย์ ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

65-2 4954902-60 + 4954903-60 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 2 รายวิชา [ภาค ปกติ]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อังคาร 6-9 INFO356 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย IT402 IT/63 ก.01 เทอม 2-65

ผศ. พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

857-322 (QC-QA in Food Industry) (1-2566)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เทคโนโลยีสื่อเพื่อนวัตกรรมดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การบริหารต้นทุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
-

ED 5601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Sect.03) ... ภาคเรียนที่ 2/2565

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2/65 (101) ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์

102 คอมพิวเตอร์ 1 ง21201_166

นาย เจริญ เรืองรอง

101 คอมพิวเตอร์ 1 ง21201_166

นาย เจริญ เรืองรอง

602การสร้างเว็บเพจ ง30219

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

203 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 ว22104

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

201 การออกแบบและเทคโนโลยี ว22104 2_65

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

202 การออกแบบและเทคโนโลยี ว22104 2_65

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

302 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ง20209 2_65

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ(ง30213) มัธยมศึกษาปีที่ 4

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

401 การงานอาชีพ 2 ง31102

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

402 การงานอาชีพ 2 ง31102

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

601 การงานอาชีพ 6 ง33102

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

602 การงานอาชีพ 6 ง33102

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow