มหาวิทยาลัยนครพนม

วิชาทั้งหมด


30704306 Research Methods in Business Computer

ดร. ศราวุธ ราชมณี
มหาวิทยาลัยนครพนม

ปวส2 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ผศ.ดร. กัญลยา มิขะมา
มหาวิทยาลัยนครพนม

30103116 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (ระบบพิเศษ)

ดร. ศราวุธ ราชมณี
มหาวิทยาลัยนครพนม

วิชาไมโครโปรเซสเซอร์ ปี 3 (ม.6) ปี 4 (ปวส.)

นางสาว อนุชาวดี ไชยทองศรี
มหาวิทยาลัยนครพนม

30708406 การบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning)

ดร. ศราวุธ ราชมณี
มหาวิทยาลัยนครพนม30708314 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Software Usage Skill)

ดร. ศราวุธ ราชมณี
มหาวิทยาลัยนครพนม

30708205 หลักสถิติธุรกิจ (Principles of Statistics) ระบบพิเศษ

ดร. ศราวุธ ราชมณี
มหาวิทยาลัยนครพนม

กฎหมายเกษตร

ผศ.ดร. กัญลยา มิขะมา
มหาวิทยาลัยนครพนม

การจัดการเรียนรู้

Sahapat -
มหาวิทยาลัยนครพนม

ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาสัตวศาสตร์

ผศ.ดร. กัญลยา มิขะมา
มหาวิทยาลัยนครพนม

คณิตศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม 2000-4102

ผศ. ธนภร วัฒนนวลสกุล
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

มนุษย์กับการจัดการทางเศรษฐกิจ

อาจารย์ ปรารีด ไชยพันธ์
มหาวิทยาลัยนครพนม

30708311 Applied Program Business

ดร. ศราวุธ ราชมณี
มหาวิทยาลัยนครพนม

คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

ผศ. ธนภร วัฒนนวลสกุล
มหาวิทยาลัยนครพนม

คณิตศาสตร์และสถิติในงานอาชีพ

ผศ. ธนภร วัฒนนวลสกุล
มหาวิทยาลัยนครพนม

2/2555 การส่งเสริมการประมง_ปวส2 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ผศ.ดร. กัญลยา มิขะมา
มหาวิทยาลัยนครพนม

สัมมนาทางพืชศาสตร์ (30501306)

ผศ กัญลยา มิขะมา
มหาวิทยาลัยนครพนม

คอม เพิ่มเติม

สุเมธ เจริญราษฎร์
มหาวิทยาลัยนครพนม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow