วิชาทั้งหมด


การโปรแกรมเว็บเซอร์วิสส์ (2A474)

อาจารย์ จารุกิตติ์ สายสิงห์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ม.4/2

Mr. Suchat Chatjet
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

Unit 6 Cyberworld (Your space)

นางสาว มัสริน ชุ่มอินจักร์
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นาย ประภาส พลาศรัย
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)

วิชาเคมีเพิ่มเติม1 ว31221

นิออนด์ รอบคอบ
โรงเรียนกันทรารมณ์

ภาษาไทยพื้นฐาน ท21101 (1/15)

RATTIKORN SIRIKARN
โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาษาเกาหลีสื่อสาร1 รหัสวิชา ต30201 (ม.6/12)

นางสาว ภาวิณี ขอชิดกลาง
โรงเรียนบุญวัฒนา

2000-1502 ทักษะชีวิตและสังคม

wanida eed
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

นางสาว พิสุดา ธิบูรณ์บุญ

คอม

kumpoo nunsuwan
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เครื่องยนต์แก๊สโซลีน

นรินทร์ หมาดอาหิน
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ก้าวทันโลกเทคโนโลยี่และสือ

นูรไฮดา บากา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การผลิตสื่อและนวัฒกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

นาย จักรี หารเวียง
ส.พ.ล อุดรธานี


เทคโนโลยีและการสื่อสาร ม.5

ครู อภิรดี วงษ์ทรัพย์
โรงเรียนช่องพรานวิทยา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

เกศินีนาฏ แย้มนิล
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

นางสาว เพ็ญศรี ศรีสวัสดิ์

ชั้นปี ๑ ภาค ๓

นาย เรวัตร คงผาสุข

ภาษาไทย ท33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นาง สุกัญญา สังข์ประคอง
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

3/3

นาย จำลอง ภู่ก๋ง
โรงเรียนวัดทรงธรรม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)