วิชาทั้งหมด


Preposition

สุนทรี กันพ่วง
โรงเรียนสิห์บุรี

58-1 4942202 เภสัชสาธารณสุข [ภาคปกติ]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Creative Writing

นาย สมพร จินากูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

MBC2101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 56084.124 บัญชี

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สุกานดา อันดี

สุกานดา อันดี
โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี

มัธยมศึกษาปีที่ 5 วรรณคดีวิจักษ์ ( ท 23101 )

noppong kongtaisong
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ขวัญไพร สุราช
โรงเรยีนนาดูนประชาสรพพ์

มัธยมศึกษาปีที่ 1

สมฤดี แก้วลอย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การหา ห.ร.ม. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ฐิตินันท์ ปิ่นแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

m.4/7-2_2558

นางสาว วันเพ็ญ คงเกษม
sjc

วิทยาศาสตร์น่ารุ้

ศิริมาภรณ์ แสงสุริยะ
โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)

Animation No2

ปิยะบุษ ปลอดอักษร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

seminar59_comedu_nstru

athit aroonsiwagool
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

Melody Metinee Puechpoom นางสาวเมทินี พืชภูมิ
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพจริก

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ราศรี สวอินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

toeic

ยศไกร คำอิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาสังคมศึกษา1 ม.4/4 159

สุริยา รอดสบาย
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”

การส่งเสริมทางการประมง

พัชราภรณ์ พลอยแก้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

555

ธนวัฒน์ อินทยะ
โรงเรียนสตรีอ่างทอง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)