วิชาทั้งหมด


31101 มัธยมศึกษาปีที่4/1

นภาพรรณ ศรีวิภา
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

ง23103 เทคโนโลยี5 ม.3/2

นาง จิรายุ เวชโอสถ
โรงเรียนเวียงสระ

การเป็นผู้ประกอบการ

นางสาว พิมพิกา พูลสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

57-1 4943801 ชีวสถิติ (ภาคปกติ)

อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณิตศาสตร์พื้นฐาน(2000-1401)

นางสาว จิดาภา มะลิเสือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

วิชา หลักการศึกษา (PRINCIPLES OF EDUCATION) รหัสวิชา 03206032

รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

WORDPRESS

นาย ธนากร ธราภัท
itmakertingplus.com

M.4/2

นาย อดิศักดิ์ ฝาสีน
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เสาวนีย์ ชลสงคราม
โรงเรียนวัดทุ่งแย้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เคมี5

นายเดี่ยว สวาสดิ์วงค์
มัธยมป่ากลาง


ชั้นม. 3 โครงงานอาชีพ

นางสาวกาญจนา ศรีภูวงศ์
โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.5/1

ชรินรัตน์ โทอะรัญ
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

การพัฒนาโปรแกรม

ณัฐพล ประทุมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

(01) 472-106 Software Application in Business

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทที่ 1 (นำ )

ชัยธัช อ่อนนิ้ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนการสอน(สังคม1)

อภิชญา ชาระ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

dsfd

kfs;fskf skfslfksd
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ขนมหวาน

สมศรี จันแดง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16

ภาษาอังกฤษ ม. 5

นันทวดี เพ็งสาทร
โรงเรียนอินทร์บุรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)