วิชาทั้งหมด


ท14101 ภาษาไทย (2563

นาง ยุภา ดุลยาภรณ์
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ

พ12110 สุขศึกษาและพลศึกษา2 (1/2562)

นาย ประวิทย์ คงสี
โรงเรียนบ้านทางงอ

C 4/8-2562

นาง อภิญญา ยงศิริ
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

ภาษาไทยพื้นฐาน 5

นาย ปรัตถกร บวรกิตติเดชา
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป. 5/2 ปีการศึกษา 2562

นาย อาดุลย์​ เหล็มหนู
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

นาย อวิรุทธ์ ภักดี
ท้ายเหมือง

ecn-671 Economic analysis for business decision 2/62

อาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ม.ต้น

นาย วิชิต งานว่อง
กศน.อำเภอทับปุด

รายวิชาปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

นางสาว เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Computer

นาย วิวัฒน์ ม่วงปาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กาลเวกประชาสัน

วิทยาการคำนวณ ม.2

นาย เสริมสิทธิ์ สนุกแสน
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ

ภาษาไทย

นาย กิตติชัย ก้อนแก้ว
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

ภาษาอังกฤษ 5 อ33101

นางสาว นวลอนงค์ ยศสาย
โรงเรียนปากเกร็ด

2204-2008 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (2-2-3)

Mr. Jirath Sawatdiphatcharaklun
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

ญ 33261 Japanese 5 ม.6

นางสาว โยษิตา อุตตะมัง
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ว12101-วิทยาศาสตร์ป.2/5ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน

นางสาว ศศิธร เดชานนท์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ภาษาไทย ป.5

Peemaitanat Boonjad
โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 ค31101 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2563

นาย สุบรรณ ตั้งศรีเสรี
โรงเรียนบุญวัฒนา

การวัดและประเมินการเรียนรู้ ( Learning Assessment)

นาง ลัดดาวัลย์ ปินตา
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ทักษะการพัฒนาอาชีพ

Phatcharaphon Aurit
กศน.ตำบลทับคล้อ กศน.อำเภอทับคล้อ สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books