วิชาทั้งหมด


คอมพิวเตอร์

ธันวา พันธ์ทอง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

Social Studies 2561

นาย อัครเดช ลือชัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

427-211 องค์การทางสังคม

ดิเรก หมานมานะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เรียนภาษาไทยกับครูมีน

สุดารัตน์ เวชการ
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา

Social Entrepreneur 1/61

ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โปรแกรมตารางคำนวณ

นาย กิตติ์โภคิน ธนยศจินดารัชต์
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

Bj

SIRIN ATR
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

41 วิชา คอมพิวเตอร์กับชีวิต สฎ.2101.071 พัฒนาชุมชน

Aj.Renuka Kunchamnan
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ปี1

พิชญาภา อันทรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

จักรกฤษณ์ พุ่มเกตุ
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

คอมพิวเตอร์ ม.6/5 [ง33101]

Prapaluck Piama
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”

31-4901-2502 โครงงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(2-2-5)

นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

ระบบฐานข้อมูล คพธ.61

วัชราวดี นิรุติธรรมธรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข (วันจันทร์ กลุ่ม 1)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


ปวส.กลุ่มดอนตูม

รัชพล กลัดชื่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

คณิตศาสตร์เพิ่มเติมม.1

นาย มนัสวี อุตรภาศ
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร

ท12101 63

น.ส. ธัญธิดา สัมพันธมิตร
โรงเรียนอนุบาลมะนัง

1552116 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อดิจิทัล (English Teaching through Digital Media)

นาง กันทิมา แสงใส
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)