วิชาทั้งหมด


ไทย

นพมาศ เนื่องแก้ว
โรงเรียนอนุกูลนารี

05-5100106 English

ฟาตีฮะห์ ฮูลู
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

PIP ONLINE IN Photoshop/Illustrator/premiere

ชชนน ธานีรัตน์
เรียนรู้ออนไลน์ 3 IN 1 PIP

748-121 Computer Programming I (Group 4) 2/2561

สล้าง มุสิกสุวรรณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2562

กิติพงศ์ โกวิทวณิชชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

บูรณาการ 6 เทอม 1 ปีการศึกษา 2562

คณิตตา นวสันชัย
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์

คอมพิวเตอร์ ม.6/7 [ง33101]

Prapaluck Piama
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”

20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ภุมรินทร์ บุตรดี
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

อังคารบ่าย สสค.4/62-A

Taweesit Sasadoh
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

RW-0002 : การใช้ห้องเรียนออนไลน์ ClassStart สำหรับผู้เรียน

อ. รวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

712-512 Research Development in FSN (1/2562)

Taewee Karrila
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์

อาจารย์ ปถวีธร เพชรสุริยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วิชาวิทยาการคำนวณ ม.4/7

นางสาว ไหวด๊ะ สะอาด
โรงเรียนสตรีพัทลุง

ค 13101 เทอม2

นางสาว วนิดา ยาบา
โรงเรียนบ้านโกตา

3/1 โครงการ 2/62

นางสาว พรรณวสา ศรีจันทร์อ่อน
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ปวช.1/2

นาย ธงชัย สิทธิยานุรักษ์
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ

พัฒนาอาชีพใ้ห้มีความเข้มแข็ง ม.ต้น

นางสาว ภัทรพร เสนีย์ไชยชน์
กศน.ตำบลบางเหรียง

กิจกรรมโครงงานฐานวิจัย ชั้นป.1/2562

Miss Kasmining Baka
โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550

รักษ์ท้องถิ่น ม.ปลาย

นาย สมบุญ แซ่ขอ
กศน.ตำบลทับปุด

กลศาสตร์

นาย วุฒิชัย คำเสมอ
โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)