วิชาทั้งหมด


วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3

นางสาว นิชาภา ด่านพานิชย์
โรงเรียนบ้านสถาน

วิทย์ ม.1

นาย มะรูดี สาลี
โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ

sbobet

นาย ณัฐภัทร ชัยวงษ์
เลย

ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาว สรัลชนา จันทวงศ์
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่

วิชาพระพุทธศาสนา

นาย ศักดิ์ชาย ช่วงชัยชนะ
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์

กิจกรรมแนะแนว ชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

นาง วิภาภรณ์ สวยรูป
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

งานเครื่องมือกลอัตโนมัติ TIE3N_2/55

นาย ชาญ ราชวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ม.2/6

นาย สุภกิจ รื่นรมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

สุขศึกษา ป.6

ฐิติพร ไหวดี
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

การพัฒนาบุคลิกภาพ

ครู ครูสุดารัตน์ สังขะทิพย์
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ม.3

นาง รุ่งนภา กลิ่นกลาง
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

935-142 MAN AND MUSIC(1/2556)

นาย วิรัตน์ ทองแก้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ม.หนึ่งน่ารัก

นาย สิเนหา วังคะฮาต
โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลการสร้างคำ (ประสม คำซ้อน และคำซ้ำ)

นาย วิริยะ อยู่เย็น
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

Thai Science [S.2]

Phannipa Hebkaew
Brighter Future School

460-485 CRM for Logistics (2/2556)

นางสาว อาจารย์ชุลีกร ชนะสิทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาเทคนิคพิเศษในการทำภาพเคลื่อนไหว

นาย พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ENG302

นาย คณาสิน ตันสกุล
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books