วิชาทั้งหมด


HLSC-ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1/2564

คุณครู เนตยา เงินเจริญ
โรงเรียนบ้านห้วยลาด

อ31201- ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 ม.4/3 เทอม 1 ครู-นักเรียน

นางสาว บัวลิน พันธ์แก่น
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ชั้นเรียนที่ฉันสอน

นาย สงกรานต์ สอนสกุล
สถาบันการพลศึกษา

ค11101 คณิตศาสตร์

นาย อุทัย จิตไพรมั่น

มัธยมศึกษาปีที่4/5

นาย สลิด ชูชื่น
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

พัฒนางานบนเว็บ

นาย วิษณุ เพชรประวัติ
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

m46

นาย ครูประพันธ์ พัทยาวรรณ
สว

ม.307

คุณครู ผู้น่ารัก
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ประถมศึกษาปีที่4

โรงเรียน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)

มัธยมศึกษาปีที่ 2

พิศาล เกียรติ์อุดมศักดิ์
โรงเรียนบ้านห้วยพุน

6/2

นาง อลิสา วรรณวิจิตร
โรงเรียนวัดทรงธรรม

M.5/13

Mr. KrooTon BoonChai
BC

swu 151

จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิวัฒนาการอักษรไทย

นางสาว ตุลาภรณ์ แสนปรน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ง 30249 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5

นาย ณกรณ์ บำรุงธรรม
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

ฟิสิกส์3 ชั้น ม.5

นาย สอาด จันต๊ะคาด
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม

ห้องเรียนภาษาไทย ม.3/3 3/5 3/7 3/11

นาง ปาณิสรา ภวณัฐกุลธร
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

3105-2103 โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์

ปิยะ รามัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล

club Bio (ว 30244)

นางสาว ยุวดี เกื้อสุวรรณ
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

ง31102-402-55 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นาย มานะ บุญกัณฑ์
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)